Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση

Θανάσης Καραλής

Περιγραφή

Ο διάλογος που αναπτύσσεται για την ανάγκη προώθησης της δια βίου μάθησης φέρνει στο επίκεντρο τον εκπαιδευτικό θεσμό στο σύνολό του και αναδεικνύει προβληματισμούς και ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη του θεσμού στις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες. Στο πλαίσο του μαθήματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τους όρους συγκρότησης του εκπαιδευτικού συνεχούς, καθώς επίσης και στη σχέση και αλληλεξάρτηση των διαφόρων μορφών και τύπων εκπαίδευσης. Επίσης, εξετάζονται όψεις του εκπαιδευτικού συνεχούς, δηλαδή μορφές και τύποι εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων, αλλά και η λειτουργία οργανισμών που συνδέονται άμεσα με τη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση.

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Μετά το τέλος της παρακολούθησης οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Περιγράφουν το εννοιολογικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συνεχούς και να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ της διά βίου μάθησης και της διά βίου εκπαίδευσης.
  • Αναλύουν τα βασικά στοιχεία των πολιτικών διά βίου μάθησης.
  • Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και τις βασικές αρχές αποτελεσματικής μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Περιγράφουν τις βασικές αρχές των θεωριών μάθησης για ενηλίκους.
Διδάσκοντες

Καραλής Θανάσης 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιβλιογραφία

Ενότητες

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται εισαγωγή στο περιεχόμενο του μαθήματος και γίνεται περιγραφή του εννοιολογικού πλαισίου σε σχέση με τη μάθηση & τη Διά Βίου Μάθηση.

Εισαγωγική ενότητααπό 30/10/23 έως 10/11/23

Εισαγωγικά στοιχεία για τον τρόπο υλοποίησης του μαθήματος και τον τρόπο βαθμολόγησης. Γίνεται αναφορά στην εκπαιδευτική μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης μέσω της οποίας και θα πραγματοποιηθεί το μάθημα.

Στη συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται οι τρεις τύποι στους οποίους κατατάσσονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με την τυπολογία των Coombs & Ahmed. 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το περιεχόμενο των όρων της «Διά Βίου Μάθησης» και της «Διά Βίου Εκπαίδευσης».

Στην παρούσα ενότητα γίνονται εννοιολογικοί προσδιορισμοί των όρων «Εκπαίδευση Ενηλίκων», «Επαγγελματική Κατάρτιση» και «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & Κατάρτιση».

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της Διά βίου Εκπαίδευσης.

Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για τις πολιτικές Διά Βίου Μάθησης.

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μια εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Στην παρούσα ενότητα γίνεται λόγος για την Ανδραγωγική και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων.

Στηνν παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει Ερωτήσεις από όλες τις προηγούμενες ενότητες.

Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Εννοιολογικοί ορισμοί Ι

Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Εννοιολογικοί ορισμοί ΙΙ

Πανεπιστημιακή Παιδαγωιγική & Αναδυόμενη ενηλικιότητα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  24489
Αρ. Προβολών :  175524

Ημερολόγιο