Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση

Θανάσης Καραλής

Περιγραφή

Ο διάλογος που αναπτύσσεται για την ανάγκη προώθησης της δια βίου μάθησης φέρνει στο επίκεντρο τον εκπαιδευτικό θεσμό στο σύνολό του και αναδεικνύει προβληματισμούς και ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη του θεσμού στις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες. Στο πλαίσο του μαθήματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τους όρους συγκρότησης του εκπαιδευτικού συνεχούς, καθώς επίσης και στη σχέση και αλληλεξάρτηση των διαφόρων μορφών και τύπων εκπαίδευσης. Επίσης, εξετάζονται όψεις του εκπαιδευτικού συνεχούς, δηλαδή μορφές και τύποι εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων, αλλά και η λειτουργία οργανισμών που συνδέονται άμεσα με τη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση.

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Μετά το τέλος της παρακολούθησης οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Περιγράφουν το εννοιολογικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συνεχούς και να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ της διά βίου μάθησης και της διά βίου εκπαίδευσης.
  • Αναλύουν τα βασικά στοιχεία των πολιτικών διά βίου μάθησης.
  • Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και τις βασικές αρχές αποτελεσματικής μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Περιγράφουν τις βασικές αρχές των θεωριών μάθησης για ενηλίκους.
Διδάσκοντες

Καραλής Θανάσης 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιβλιογραφία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  15038
Αρ. Προβολών :  96756

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις