Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV_Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση

Στην παρούσα ενότητα γίνονται εννοιολογικοί προσδιορισμοί των όρων «Εκπαίδευση Ενηλίκων», «Επαγγελματική Κατάρτιση» και «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & Κατάρτιση».