Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΙΙΙ_Διά Βίου Μάθηση & Διά Βίου Εκπαίδευση

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το περιεχόμενο των όρων της «Διά Βίου Μάθησης» και της «Διά Βίου Εκπαίδευσης».