Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διδακτικό Συμβόλαιο

Σκοποί Ενότητας

  • Εισαγωγή στο μάθημα «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»
  • Δομής του Μαθήματος
  • Διδακτικό Συμβόλαιο
  • Αντικείμενο του μαθήματος ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • Σκοπός του μαθήματος ΤΠΕ στην Εκπαίδευση