Ενότητα 9: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Εννοιολογική Χαρτογράφηση - Εννοιολογικοί Χάρτες

Σκοποί Ενότητας

  • Η συνοπτική παρουσίαση
    •   των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και ειδικότερα της προσέγγισης που αφορά την εννοιολογική        χαρτογράφηση
    •   και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.

 

  •  Η έμφαση δίνεται:
    •     στο πως η εννοιολογική χαρτογράφηση επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Διάλεξη 9 - Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Εννοιολογική Χαρτογράφηση- Εννοιολογικοί Χάρτες

 Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Εννοιολογική Χαρτογράφηση - Εννοιολογικοί Χάρτες

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.9] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 9.