Ενότητα 4: Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση

Σκοποί Ενότητας

  • Συνοπτική περιγραφή και ανάλυση της θέσης των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  •  Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται κυρίως ως αντικείμενο εκπαίδευσης και δευτερευόντως ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών.

 

  • Δίνεται έμφαση:
    • Στην παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της γενικής εκπαίδευσης.
    • Στα προγράμματα επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών που προωθούν τις ΤΠΕ  ως διδακτικό μέσο και ως εργαλείο μάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Διάλεξη 4 - Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση

Βιντεο-Διάλεξη Ενότητας

Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.4] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 4.