ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ)

Εδώ παρουσιάζονται οι εντολές εισόδου-εξόδου σε ένα πρόγραμμα. 

7ο Μέρος Πληροφορική
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό