ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Φραγκίσκος Κουτελιέρης

Περιγραφή

Το Μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι, διεξάγεται κατά το χειμερινό εξάμηνο και απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του Α έτους. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό. Στη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας των Η/Υ καθώς και τις λειτουργίες προγραμματισμού. Πιό συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα του μαθήματος αφορούν κατ' αρχήν στην κατάστρωση του προβλήματος και την ανάπτυξη Αλγορίθμων με χρήση Διαγραμμάτων ροής και Ψευδοκώδικα. Στη συνέχεια αναπύσσονται τα βασικά της γλώσσας FORTYRAN, ήτοι: Αλφάβητο - Σύνταξη - Προτάσεις και εκφράσεις - Τύποι δεδομένων - Δηλώσεις - Εκφράσεις - Τελεστές - Προτεραιότητα των πράξεων - Αριθμητικές εκφράσεις - Εγγενείς συναρτήσεις - Λογικές εκφράσεις - Αλφαριθμητικές εκφράσεις - Έλεγχος ροής - Εκτέλεση υπό συνθήκη - Εκτέλεση κατά περίπτωση - Συνδυασμός δομών επιλογής - Επανάληψη υπό συνθήκη - Επανάληψη με αρίθμηση - Αέναη επανάληψη - Συνδυασμός δομών - Διακλαδώσεις - - Συσκευές και λογικές μονάδες - Μεταφορά δεδομέν

Περισσότερα  
Κωδικός: ENV107
Κατηγορία: Μηχανικών Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα γίνεται μια γενική συζήτησηπερί προγραμματισμού και γίνεται προσπάθεια να καταστεί ξεκάθαρο το γιατί χρειάζεται ο προγραμματισμός. Τα μέρη του είναι 1.Πριν το πρόγραμμα, 2.Περί FORTRAN, 3.Γράφοντας το πρόγραμμα, 4.Μεταγλωττίζοντας το πρόγραμμα, 5.Έλεγχος σφαλμάτων

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια εισαγωγή και αναπτύσσεται η λογική των διαγραμμάτων ροής.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη αλγορίθμου, συζητείται ο δομημένος προγραμματισμός και η αναγκαιότητα της χρήσης του, ενώ όλα αυτά υποστηρίζονται από ασκήσεις

Παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ανάπτυξης αλγορίθμου

Παρουσιάζεται η διαδικασία ελέγχου ροής (δομή IF...THEN...ELSE) μέσω ενός παραδείγματος.

Εδώ παρουσιάζεται η δομή επανάληψης.

Εδώ παρουσιάζονται οι εντολές εισόδου-εξόδου σε ένα πρόγραμμα. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η χρήση πινάκων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους δυναμικούς πίνακες.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται διαδικασίες τύπου SUBROUTINE και FUNCTION

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις