ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ

Παρουσιάζεται η διαδικασία ελέγχου ροής (δομή IF...THEN...ELSE) μέσω ενός παραδείγματος.

5ο Μέρος Πληροφορική
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό