Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων (Μέρος 3ο)

Παρουσιάζεται η ανάγκη για τον καθορισμό προδιαγραφών ευχρηστίας και εισάγονται βασικές σχετιζόμενες έννοιες, όπως στόχοι, παράμετροι, και δείκτες ευχρηστίας. Στη συνέχεια, περιγράφονται μέθοδοι και τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης (π.χ. UML διαγράμματα, Διάγραμμα Καταστάσεων, μέθοδος UAN). Τέλος, εισάγεται η MVC (Model-View-Controller) αρχιτεκτονική υλοποίησης λογισμικού στο πλαίσιο ανάπτυξης διαδραστικών συστημάτων.

9 Διαφάνειες.pdf

9.1 Προδιαγραφές ευχρηστίας: Στόχοι και παράμετροι ευχρηστίας
Η ανάγκη για τον καθορισμό προδιαγραφών ευχρηστίας, ISO 9241, Στόχοι και κριτήρια ευχρηστίας, Παραδείγματα στόχων ευχρηστίας, Επίπεδα στόχων ευχρηστίας

9.1 Βιντεοδιάλεξη
9.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
9.1 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

9.2  Προδιαγραφές ευχρηστίας: Δείκτες ευχρηστίας
Μετρήσιμα μεγέθη (δείκτες) ευχρηστίας, Καθορισμός τιμών δεικτών ευχρηστίας, Ανάλυση οικονομικής επίδρασης δεικτών ευχρηστίας,  Παράδειγμα στόχων και δεικτών ευχρηστίας

9.2 Βιντεοδιάλεξη
9.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
9.2 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

9.3 Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση
Εισαγωγή σε τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης (UML διαγράμματα, Διάγραμμα καταστάσεων, Συμβολισμός ενεργειών χρήστη)

9.3 Βιντεοδιάλεξη
9.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
9.3 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

9.4 Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Διάγραμμα καταστάσεων
Περιγραφή συστατικών διαγράμματος καταστάσεων, Παράδειγμα δημιουργίας διαγράμματος κατάστασης για μία απλή διαδραστική εφαρμογή

9.4 Βιντεοδιάλεξη
9.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
9.4 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

9.5 Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Συμβολισμός ενεργειών χρήστη (UAN)
Η μέθοδος User Action Notation (UAN), UAN γραμματική (συμβολισμοί ενεργειών χρήστη και απόκρισης συστήματος, στοιχειώδεις εργασίες χρήστη), UAN παραδείγματα

9.5 Βιντεοδιάλεξη
9.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
9.5 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

9.6 Υλοποίηση διαδραστικών συστημάτων: Το μοντέλο Model-View-Controller (MVC)
Εισαγωγή στην MVC αρχιτεκτονική υλοποίησης λογισμικού, Παράδειγμα MVC, Widgets (Model-View)

9.6 Βιντεοδιάλεξη
9.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης