Ο αλγόριθμος Diffie-Hellman
Κρυπτογράφηση με χρήση Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cryptography ? PKC)? στέλνοντας μυστικά σε μία κάρτ ποστάλ?
Ο αλγόριθμος Diffie-Hellman
Ο αλγόριθμος Diffie-Hellman (video)