Συμβάσεις Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ)
 • Γιατί χρειάζονται οι ΣΔΕΠΥ
 • Ορισμός και περιεχόμενο των ΣΔΕΠΥ
 • Κατηγοριοποίηση των ΣΔΕΠΥ
  • ως προς τις υπηρεσίες και το αντικείμενο
  • ως προς το χρόνο αντίδρασης
  • ως προς τη σχέση παρόχου ? οργανισμού
 • Παρουσίαση του τρόπου εκπόνησης ΣΔΕΠΥ
 • Κατανόηση του τι καλύπτει μια ΣΔΕΠΥ και σε ποια θέματα απαντά
 • Περιγραφή των φάσεων εκπόνησης μιας ΣΔΕΠΥ και των τμημάτων που περιέχονται σε αυτή
Συμβάσεις Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) I
Συμβάσεις Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) II