Μοντέλα Θεωρίας Αναμονής
 • Ορισμός συστημάτων αναμονής
 • Φορτίο εργασίας συστημάτων αναμονής (Μη-εκτελέσιμο)
 • Μετρικές απόδοσης
 • Συμβολισμός συστημάτων αναμονής
 • Αναπαράσταση συστήματος αναμονής
 • Συμβολισμοί βασικών μεγεθών
 • Χρονικό Διάγραμμα Συστήματος Αναμονής (1 εξυπηρετητής ? FCFS)
 • Νόμος του Little
 • Συντελεστής απασχόλησης
 • Σταθερό σύστημα αναμονής
 • Στοχαστικές διαδικασίες
 • Στατιστική σχέση μεταξύ των ΤΜ
 • Σχέσεις των κλάσεων Στοχαστικών Διαδικασιών
 • Αλυσίδες Markov διακριτού χρόνου
 • Ομογενείς αλυσίδες Markov
 • Υπολογισμός πιθανοτήτων μόνιμης κατάστασης
 • Ανάλυση μεταβατικής συμπεριφοράς συστήματος
 • Χρόνος παραμονής σε μια κατάσταση
 • Αλυσίδες Markov συνεχούς χρόνου
 • Αλυσίδες Markov Γεννήσεων ? Θανάτων
 • Διαδικασίες Poisson
 • Poisson αφίξεις ? Εκθετικοί χρόνοι μεταξύ αφίξεων
 • Ιδιότητα Αμνησίας της Εκθετικής Κατανομής
 • Το κλασικό Σύστημα Αναμονής Μ/Μ/1
 • Λύση συστήματος Μ/Μ/1
 • Μετρικές απόδοσης στο Μ/Μ/1
 • Το σύστημα αναμονής Μ/Μ/1/Κ