Υποπρογράμματα
 • Είδη Υπορουτίνων.
 • Μεταβίβαση Παραμέτρων:
  • Κλήση με Τιμή,
  • Κλήση με Αναφορά,
  • Κλήση με Τιμή-Αποτέλεσμα,
  • Κλήση με Όνομα.

   

 

Ενότητα 7 - Υποπρογράμματα
Πέρασμα Παραμέτρων

Στόχος της άσκησης είναι η εξάσκηση των βασικών τρόπων περάσματος παραμέτρων σε υπορουτίνες (call by value κ.ο.κ), υπό την εφαρμογή διαφορετικών κανόνων εμβέλειας μεταβλητών (στατικός/δυναμικός).