Μεταβλητές
  • Μεταβλητές,
  • Εκφράσεις,
  • Εντολές.