Σύνταξη Γλωσσών Προγραμματισμού
 • Λεκτική Ανάλυση:
  • Πεπερασμένα Αυτόματα,
  • Κανονικές Εκφράσεις.
 • Συντακτική Ανάλυση:
  • Γραμματικές - BNF,
  • LL - LR,
  • Top -Down Parsing,
  • Bottom-Up Parsing.