Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αφής

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Τα αισθητήρια αφής του ανθρώπου βρίσκονται:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Για να επιτευχθεί ρεαλιστική απτική αλληλεπίδραση απαιτείται ρυθμός ανανέωσης ερεθισμάτων με τάξη μεγέθους: