12.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αφής


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Τα αισθητήρια αφής του ανθρώπου βρίσκονται:

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Για να επιτευχθεί ρεαλιστική απτική αλληλεπίδραση απαιτείται ρυθμός ανανέωσης ερεθισμάτων με τάξη μεγέθους: