11.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Φυσικές διεπαφές με χρήση εκφράσεων, στάσης σώματος, εγκεφαλικών σημάτων


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Έστω διανυσματικός χώρος χαρακτηριστικών 6 διαστάσεων: x1, x2, x3 (θέση-μετατόπιση) και ω1, ω2, ω3 (προσανατολισμός-περιστροφή). Στο χώρο αυτό μία στατική χειρονομία ορίζει: