Διερευνητικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Συγκριτικά με τη χρήση ερωτηματολογίων, η χρήση συνεντεύξεων για την αξιολόγηση της ευχρηστίας:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Πόσες ερωτήσεις περιλαμβάνει το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ευχρηστίας SUS;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της ευχρηστίας συστημάτων;