10.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Διερευνητικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Συγκριτικά με τη χρήση ερωτηματολογίων, η χρήση συνεντεύξεων για την αξιολόγηση της ευχρηστίας:

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Πόσες ερωτήσεις περιλαμβάνει το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ευχρηστίας SUS;

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιό από τα παρακάτω είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της ευχρηστίας συστημάτων;