10.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Πειραματικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το πρωτόκολλο έκφρασης σκέψης υποκειμένων (think-aloud protocol):

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Οι συσκευές eye-tracking επιτρέπουν ακριβή εκτίμηση της κίνησης των οφθαλμών με αποτέλεσμα να καταγράφονται:

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιά από τις παρακάτω τεχνικές αξιολόγησης διεπιφανειών χρήστη προϋποθέτει τη συμμετοχή τελικών χρηστών;