10.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Κατηγοριοποίηση μεθόδων και δεδομένων αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Τα κύρια είδη αξιολόγησης ευχρηστίας ενός συστήματος είναι:

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Σε ποιά κατηγορία δεδομένων ευχρηστίας ανήκει η γαλβανική απόκριση δέρματος (GSR) του χρήστη;

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης διεπιφανειών χρήστη απαιτεί μόνο τη συμμετοχή ειδικών ευχρηστίας;

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Μια προσέγγιση ομαδοποίησης των μεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας μπορεί να γίνει σε δύο μεγάλες κατηγορίες: