Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Διάγραμμα καταστάσεων

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Κατά το σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων, μία ακμή σε ένα διάγραμμα κατάστασης περιλαμβάνει: