Προδιαγραφές ευχρηστίας: Δείκτες ευχρηστίας

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Οι τιμές δεικτών ευχρηστίας καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη κάποιους παράγοντες. Τι από τα παρακάτω δεν αποτελεί έναν από αυτούς τους παράγοντες;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω μεγέθη μετράει την ικανοποίηση του χρήστη στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του με ένα σύστημα;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω μεγέθη μετράει την αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασης χρήστη-συστήματος;

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποιό από τα παρακάτω μεγέθη μετράει την αποδοτικότητα της αλληλεπίδρασης χρήστη-συστήματος;