8.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Δημιουργία πρωτοτύπων


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Στο σχεδιασμό λογισμικού το πρωτότυπο είναι:

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Στο σχεδιασμό λογισμικού τα πρωτότυπα κατηγοριοποιούνται ως:

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η κατασκευή πρωτοτύπων (επιλέξτε τη μοναδική λάθος πρόταση):

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η πιστότητα ορίζεται ως ο βαθμός: