Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Παραδείγματα συλλογών κανόνων

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σύμφωνα με τους κανόνες σχεδιασμού της NASA ένα εικονίδιο αναπαριστά:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Σε περιπτώσεις εργασιών του συστήματος που διαρκούν πάνω από ____ θα πρέπει να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα προόδου έτσι ώστε να ενημερώνεται ο χρήστης για την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Με ποιόν από τους παρακάτω κανόνες σχεδιασμού της NASA σχετίζεται η αυτόματη τοποθέτηση του δρομέα στο πρώτο και πιο πιθανό πεδίο εισόδου σε μία διαδικτυακή φόρμα;