8.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Παραδείγματα συλλογών κανόνων


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Σύμφωνα με τους κανόνες σχεδιασμού της NASA ένα εικονίδιο αναπαριστά:

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Σε περιπτώσεις εργασιών του συστήματος που διαρκούν πάνω από ____ θα πρέπει να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα προόδου έτσι ώστε να ενημερώνεται ο χρήστης για την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος;

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Με ποιόν από τους παρακάτω κανόνες σχεδιασμού της NASA σχετίζεται η αυτόματη τοποθέτηση του δρομέα στο πρώτο και πιο πιθανό πεδίο εισόδου σε μία διαδικτυακή φόρμα;