6.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Εναλλακτικά στυλ αλληλεπίδρασης: Μενού


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Σύμφωνα με έναν εμπειρικό κανόνα σχεδιασμού, ο αριθμός των επιλογών σε ένα μενού πρέπει να είναι:

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
οιό από τα παρακάτω είναι σωστό αναφορικά με το στυλ αλληλεπίδρασης μενού επιλογών;