5.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Συσκευές εισόδου: Δεικτικές συσκευές


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιά από τις παρακάτω συσκευές αλληλεπίδρασης δεν είναι δεικτική συσκευή;

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των δεικτικών συσκευών είναι: