3.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Το μοντέλο GOMS


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Κατά την GOMS ανάλυση μίας εργασίας καταγράφουμε: