2.5 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης: Τεχνικές υποστήριξης της εστίασης της προσοχής


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Αναφορικά με πληροφορία ή λειτουργικότητα που δεν χρειάζεται συχνά, οι βασικές οδηγίες για την εστίαση της προσοχής του χρήστη συνιστούν:

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Έρευνες έχουν καταδείξει ότι όταν πρέπει να μεταφέρουμε την προσοχή μας σε μία άλλη εργασία, ______ κατά την εκπόνηση της νέας εργασίας.