Η σημασία της καλής σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Για ποιούς λόγους είναι σημαντική η καλή σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων;

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Υπολογίζεται ότι περίπου το ______ του κώδικα που γράφεται στις ημέρες μας αφορά στη διάδραση με το χρήστη.