Αιολική Ενέργεια και Ενέργεια του Νερού

Γεώργιος Λευθεριώτης

Περιγραφή

Α. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

1. Το αιολικό δυναμικό.Η φύση του ανέμου. Το ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα. Χρονική - χωρική διασπορά του ανέμου και η στατιστική περιγραφή της. Τύρβη, ένταση και φάσματα.  Μέτρηση ταχύτητας και κατεύθυνσης του ανέμου. Εκτίμηση του διαθέσιμου και τεχνικά-οικονομικά εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού.

 

2. Αιολικές μηχανές. Ιστορική αναδρομή. Ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα. Είδη αιολικών μηχανών. Πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα. Σύγχρονες τάσεις: Υπεράκτια αιολικά πάρκα, ανεμογεννήτριες πόλης.

 

3. Αεροδυναμική των αιολικών μηχανών οριζόντιου άξονα. Η έννοια του «ιδανικού ρευστού». Διατμητικές τάσεις, οριακό στρώμα. Αεροτομές σε 2 και 3 διαστάσεις. Ενεργοποιητής δίσκος και όριο Betz. Θεωρία στοιχείου πτέρυγας. Θεωρία στροβίλων. Αεροδυναμική σχεδίαση: Βέλτιστο προφίλ πτερυγίου και πρόβλεψη των επιδόσεων της αιολικής μηχανής.

 

4. Αιολικές μηχανές για ηλεκτροπαραγωγή.Διερεύνηση παραμέτρων σχεδίασης: Διάμετρος ρότορα, ταχύτητα περιστροφ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

?Γνωριμία με την αιολική ενέργεια, την εξέλιξη των ανεμογεννητριών και την έκταση της διείσδυσής τους στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, μέσω στατιστικών στοιχείων και κατάλληλου φωτογραφικού υλικού
?Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τις θεμελιώσεις αρχές της ρευστομηχανικής και της αεροδυναμικής.
?Εφαρμογή των παραπάνω εννοιών για την ανάλυση και κατανόηση της σχεδίασης των αεροτομών
?Παρουσίαση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ρευστών και του ρόλου τους στη διαμόρφωση του είδους της ροής γύρω από αεροτομές.    
?Παρουσίαση της κίνησης του ανέμου ως ρευστό
?Παρουσίαση των μεθόδων μέτρησης των ιδιοτήτων του ανέμου (εξοπλισμός) και των χαρτών αποτύπωσης του αιολικού δυναμικού (τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμου)
?Κατηγοριοποίηση αιολικών μηχανών
?Κινητήρια δύναμη: Οπισθέλκουσα
?Κινητήρια δύναμη: Άντωση
?Σχεδίαση μηχανών οριζόντιου αξονα
?Το όριο Betz
?Δύναμη thrust ενεργοποιητή δίσκου
?Λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου - στοιβαρότητα
 
 •  Στοιχείο πτέρυγας ? ανάλυση ασκούμενων δυνάμεων
 • Διαδικασία σχεδίασης αιολικής μηχανής
 • Βέλτιστο προφίλ πτερυγίου κατά Betz
 • Διόρθωση οπισθέλκουσας
 • Άλλες απώλειες και μέθοδοι υπολογισμού τους
 • Διόρθωση περιστροφής απορρεύματος για πτέρυγα αιολικής μηχανής
 • Συντελεστής F απωλειών ακροπτερυγίου
 • Διόρθωση περιστροφής απορρεύματος και απώλειες ακροπτερυγίου
 • Επίδραση του αριθμού των πτερυγίων στο Cp, max
 • Επίδραση του CL/CD στο Cp,max
 • Περιορισμοί της θεωρίας ορμής
 • Θεωρία στροβίλων Vortex theory - Lifting Line Theory (LLT)
?Ιδανικό ρευστό - εξίσωση Laplace
?Στοιχειώδεις λύσεις της εξίσωσης Laplace (2-D)
?2D Κύλινδρος
?Περιστρεφόμενος κύλινδρος
?Μετασχηματισμοί: Περιστροφή
?Μετασχηματισμός αεροτομής σε κύλινδρο
?Κυκλοφορία Γ
?Συντελεστής άντωσης
?Συμμετρικές αεροτομές Joukovski
?Μη συμμετρικές αεροτομές Joukovski
?Αεροτομές  Joukovski
 
 • Συντελεστής ισχύος
 • Καμπύλη ισχύος P(Ω)
 • Καμπύλη P (V) και ενεργειακοί υπολογισμοί
 • Μηχανισμοί ελέγχου της παραγόμενης ισχύος
  • Παθητικές μέθοδοι
  • Ενεργητικές μέθοδοι
 • Ηλεκτρικές μηχανές: Σύγχρονες ? Ασύγχρονες γεννήτριες
 • Ηλεκτρικές μηχανές: Σταθερή και μεταβαλλόμενη περιστροφική ταχύτητα
 • Καμπύλες απόδοσης αιολικών μηχανών
?Περιστρεφόμενο απόρρευμα
?Γεωμετρία ρότορα
?Γνωριμία με γενικά φαινόμενα υδρολογίας
?Παρουσίαση μεθόδων εκτίμησης κατακρημνισμάτων
?Φυσικό και μαθηματικό υπόβαθρο υπολογισμού παροχών σε ανοιχτα/κλειστά κανάλια, σωλήνες πιέσεως. Σύνδεση με τις παροχές υδροηλεκτρικών και ενεργειακοί υπολογισμοί επί αυτών.
?Εξοικίωση με υδρογραφήματα, διαγράμματα καμπύλης παροχών, διάγραμμα Moody, διάγραμμα ειδικής ενέργειας
?Γνωριμία με εξειδικευμένα υδραυλικά φαινόμενα (άμλα, πλήγμα, σπηλαίωση, κύματα νερού)
?Κατηγοριοποίηση στροβίλων
?Τρίγωνα ταχυτήτων
?Εξίσωση Euler
?Απόδοση στροβίλου Pelton
?Απόδοση στροβίλου Francis

Φωτογραφικό υλικό απο μικρά υδροηλεκτρικά έργα: Εγκαταστάσεις, εργασίες ανάπτυξης έργων, υδροστρόβιλοι.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0