Εργαστήριο Φυσικής Ι (PLC111)

Δ. ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Φυσικής Ι είναι ένα εισαγωγικό μάθημα προετοιμασίας των νέων φοιτητών  στη θεωρία σφαλμάτων, τον τρόπο ανάλυσης πειραματικών δεδομένων, τον τρόπο χάραξης γραφικών παραστάσεων σε δεκαδικό ή λογαριθμικό διάγραμμα, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές και στον ορθό τρόπο παρουσίασης των πειραματικών αποτελεσμάτων. Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη: Το 1ο μέρος, διάρκειας 7 εβδομάδων, είναι θεωρητικό (με ενδιάμεσες εξετάσεις) και αποσκοπεί στη θεωρητική προετοιμασία των φοιτητών, ενώ στο 2ο , διάρκειας 5 εβδομάδων, οι φοιτητές ασκούνται στο εργαστήριο με λήψη και επεξεργασία μετρήσεων και παράδοση γραπτών αναφορών σε κάθε άσκηση.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Η έννοια του Σφάλματος

Σκοποί ενότητας 1: Εξοικείωση με την έννοια του σφάλματος, τυχαίου και συστηματικού.

Δεξιότητες:Εκμάθηση?εντοπισμού? τυχαίων και συστηματικών σφαλμάτων στις διαδικασίες μετρήσεων!

Κατανομή Gauss

Σκοποί ενότητας 2: Θεωρητική προσέγγιση για τον υπολογισμό των τυχαίων σφαλμάτων

Δεξιότητες: Εκμάθηση τρόπου υπολογισμού τυπικών αποκλίσεων σε σειρά μετρήσεων που βαρύνονται από τυχαία σφάλματα

Στρογγυλοποίηση- Σημαντικά Ψηφία πειραματικής τιμής, αποτελέσματος πράξεων και σφάλματος

Σκοποί ενότητας 3: Κανόνες στρογγυλοποίησης και εξοικείωση με την έννοια του σημαντικού ψηφίου.

Δεξιότητες:Εξοικείωση με τους κανόνες στρογγυλοποίησης και την έννοια του σημαντικού ψηφίου: Εφαρμογή στη διατήρηση ορθού πλήθους σημαντικών ψηφίων κατά τη διαδικασία αριθμητικών πράξεων.

Τρόποι έκφρασης σφάλματος- Ορθός τρόπος γραφής αποτελεσμάτων-

Διάδοση σφαλμάτων

Σκοποί ενότητας 4: Εξοικείωση με τις έννοιες του απόλυτου και του σχετικού σφάλματος. Έκφραση τελικών αποτελεσμάτων με τον ορθό τρόπο. Υπολογισμοί σφαλμάτων σε παράγωγα μεγέθη: Νόμος διάδοσης των σφαλμάτων

Δεξιότητες: Πλήθος σημαντικών ψηφίων στη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση: Ορθός τρόπος γραφής του τελικού αποτελέσματος. Εξοικείωση με την εφαρμογή του νόμου διάδοσης των σφαλμάτων στην περίπτωση παράγωγων μεγεθών.

Γραφική παράσταση μετρήσεων

Σκοποί ενότητας 5: Παρουσίαση και εφαρμογή των Βασικών κανόνων για την τοποθέτηση πειραματικών σημείων και τη  χάραξη καμπύλης σε δεκαδικό σύστημα αξόνων. Τρόπος υπολογισμού της κλίσης πειραματικής ευθείας.

Δεξιότητες: Εξοικείωση με τον ορθό τρόπο βαθμολογίας των αξόνων, χάραξης της καμπύλης και υπολογισμού της κλίσης πειραματικής ευθείας σε δεκαδικά διαγράμματα.

Η Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

Σκοποί ενότητας 6Ανάπτυξη της Μεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων για τη χάραξη της ?βέλτιστης? ευθείας

Δεξιότητες: Εξοικείωση με την εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων για τη χάραξη της βέλτιστης ευθείας, τον υπολογισμό της κλίσης και της τεταγμένης επί την αρχή καθώς και των σχετικών τους σφαλμάτων.

Ημιλογαριθμικά και Λογαριθμικά διαγράμματα

Σκοποί ενότητας 7:Εξοικείωση με τη χρήση ημιλογαριθμικού ή λογαριθμικού διαγράμματος για την απόδοση πειραματικών σημείων που ακολουθούν εκθετική ή δυναμική συνάρτηση

Δεξιότητες: Απόκτηση δεξιότητας στην κατασκευή ημιλογαριθμικού ή λογαριθμικού διαγράμματος και την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων (π.χ. υπολογισμός κλίσης)

Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 1.  ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ g

ΑΣΚΗΣΗ 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM

ΑΣΚΗΣΗ 5. ΦΟΡΤΙΣΗ ? ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ (ΚΥΚΛΩΜΑ RC)

 

Στην ενότητα αυτή αναρτάται βοηθητικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις,....) σχετικό με το μάθημα!

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  23924
Αρ. Προβολών :  167733

Ημερολόγιο