ΦΥΣΙΚΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Παύλος Κλεπετσάνης

Περιγραφή
 • Διαλυτότητα και Κατανομή βιοδραστικών ενώσεων: Γενικές Αρχές. Αλληλεπίδραση Διαλύτη-Διαλυμένης Ουσίας. Διαλυτότητα Αερίων, Υγρών και μη Ιοντικών Στερεών σε Υγρά. Κατανομή Ουσιών σε μη Αναμίξιμους διαλύτες.
 • Συμπλοκοποίηση και Δέσμευση Πρωτεϊνών: Μεταλλικά Σύμπλοκα. Οργανικά Μοριακά Σύμπλοκα. Ενώσεις Εγκλεισης. Κυκλοδεξτρίνες. Μέθοδοι Ανάλυσης. Δέσμευση Πρωτεϊνών. Θερμοδυναμική Επεξεργασία των Σταθερών Σταθερότητας.
 • Διεπιφανειακά Φαινόμενα: Διεπιφάνειες Υγρών. Προσρόφηση σε Υγρές και Στερεές Διεπιφάνειες. Επιφανειοδραστικές Ενώσεις. Ηλεκτρικές Ιδιότητες Διεπιφανειών.
 • Κολλοειδή: Eισαγωγή. Τύποι Κολλοειδών Συστημάτων. Οπτικές, Κινητικές και Ηλεκτρικές Ιδιότητες Κολλοειδών. Διαλυτοποίηση.
 • Ρεολογία: Εισαγωγή. Νευτώνεια και Μη-Νευτώνεια Συστήματα. Θιξοτροπία. Προσδιορισμός Ρεολογικών Ιδιοτήτων. Ιξωδοελαστικότητα. Ψυχρορεολογία. Εφαρμογή στην Φαρμακευτική.
 • Αδρομερείς Διασπορές: Αιωρήματα. Διεπιφανειακές Ιδιότητες Αιωρούμενων Σωματιδίων. Καταβύθιση και Μορφοποίηση Αιωρημάτων. Γαλακτώματα. Θεωρί
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοπός

Βασικοί στόχοι είναι

 1. η μελέτη της επίδρασης δομικών παραγόντων στην διαλυτότητα μιας ένωσης
 2. η μελέτη της επίδρασης του pH, συνδιαλυτών και επιφανειοδραστικών ενώσεων στην διαλυτότητα βιοδραστικών ενώσεων που είναι ασθενείς ηλεκτρολύτες
 3. η μελέτη της κατανομής μιας ένωσης ανάμεσα σε μη αναμίξιμους διαλύτες με έμφαση τις βιοδραστικές ενώσεις που είναι ασθενείς ηλεκτρολύτες
 4. η μελέτη της κατανομής στο σύστημα ελείου-νερού ενώσεων που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά

Περιεχόμενα

Διαλυτότητα

Ορισμοί
Εκφράσεις διαλυτότητας
Παράγοντες που επηρεάζουν την διαλυτότητα και αλληλεπιδράσεις διαλύτη ? διαλυμένης ένωσης
Διαλυτότητα αερίων σε υγρά
Διαλυτότητα υγρών σε υγρά
Διαλυτότητα στερεών σε υγρά
Μη-ιδανικά διαλύματα
Διαλυτότητα ισχυρών ηλεκτρολυτών
Διαλυτότητα ασθενών ηλεκτρολυτών
Επίδραση συνδιαλυτών στην διαλυτότητα βιοδραστικών ενώσεων
Επίδραση βιοδραστικών ενώσεων
Επίδραση άλλων παραγόντων στην διαλυτότητα στερεών

Κατανομή

Κατανομή ενώσεων ανάμεσα σε μη-αναμίξιμους διαλύτες
Επίδραση της ιοντικής διάστασης και της μοριακής σύζευξης στην κατανομή ασθενών διαλυτών
Συντηρητική δράση ασθενών οξέων στο σύστημα ελαίου-νερού
Δράση φαρμάκων και συντελεστές κατανομής

Σκοπός

Οι βασικοί στόχοι είναι

 1. η μελέτη της συμπλοκοποίησης ανάμεσα σε διάφορες ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως έκδοχα σε φαρμακευτικά σκευάσματα και βιοδραστικές ενώσεις
 2. οι μέθοδοι προσδιορισμού της στοιχειομετρίας και την σταθεράς σχηματισμού των συμπλόκων
 3. η μελέτη της αλληλεπίδρασης βιοδραστικών ενώσεων με πρωτεϊνες και
 4. η μελέτη της υδρόφοβης αλληλεπίδρασης

Περιεχόμενα

ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΣΗ

Μεταλλικά σύμπλοκα
Οργανικά μοριακά σύμπλοκα
Ενώσεις έγκλεισης
Μέθοδοι ανάλυσης συμπλόκων

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Ισορροπία δέσμευσης
Ισορροπία διαπίδυσης ? Υπερδιήθηση
Υδρόφοβος αλληλεπίδραση
Σύζευξη μορίων βιοδραστικών ενώσεων
Προσδιορισμός θερμοδυναμικών παραμέτρων από την σταθερά σταθερότητας

Σκοπός:

 1. Παρουσίαση της επιφανειακής τάσης, των μεθόδων προσδιορισμού καθώς και της σημασίας της στα βιολογικά συστήματα.
 2. Παρουσίαση των επιφανειοδραστικών ενώσεων, του τρόπου δράσης των καθώς και των εφαρμογών τους σε φαρμακευτικά σκευάσματα, καλλυντικά και τρόφιμα
 3. Παρουσίαση της προσρόφησης σε στερεές επιφάνειες, των εφαρμογών της και της σημασίας της σε βιολογικά συστήματα και σε φαρμακευτικά σκευάσματα.

Περιεχόμενα

Επιφανειακή τάση

Επιφανειακή ελεύθερη ενέργεια

Εξάρτηση της επιφανειακής τάσης από την θερμοκρασία

Εξίσωση Young-Laplace

Μέθοδοι μέτρησης επιφανειακής και διεπιφανειακής τάσης

Συντελεστής εξάπλωσης

Προσρόφηση σε υγρές διεπιφάνειες

Επιφανειοδραστικές ενώσεις

Συστήματα ταξινόμησης υδρόφιλων και λιπόφιλων ενώσεων

Τύποι μονοστρωμάτων σε υγρές διεπιφάνειες

Προσρόφηση σε στερεές επιφάνειες

Προσρόφηση στην διεπιφάνεια στερεού-υγρού

Ενεργός άνθρακας

Διαβροχή

Αφριστικά  - Αντιαφριστικά αντιδραστήρια

Φορτισμένες διεπιφάνειες

Σκοπός

Αφορά την κατανόηση: 

 1. της φυσικής κατάστασης ενός κολλοειδούς συστήματος
 2. την διάκριση σε επιμέρους συστήματα ανάλογα με τις αλληλεπιδράσεις με τα μόρια του διαλύτη
 3. των οπτικών, κινητικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων ενός κολλοειδούς συστήματος και την αντίστοιχη χρησιμότητας τους
 4. της σταθερότητας των κολλοειδών συστημάτων και
 5. της αύξηση της διαλυτότητας δυσδιάλυτων στο νερό βιοδραστικών ενώσεων με την χρήση κολλοειδών συστημάτων.

Περιεχόμενα

Γενικά για τα κολλοειδή συστήματα

Μέγεθος, σχήμα και καθαρισμός κολλοειδών συστημάτων

Φαρμακολογικές ιδιότητες κολλοειδών

Τύποι κολλοειδών συστημάτων

Οπτικές Ιδιότητες Κολλοειδών

Κινητικές Ιδιότητες Κολλοειδών

Ηλεκτρικές Ιδιότητες Κολλοειδών

Σταθερότητα κολλοειδών συστημάτων

Διαλυτοποίηση

Παράγοντες που επηρεάζουν την διαλυτοποίηση

Θερμοδυναμική της διαλυτοποίησης

Σκοπός

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται:

 1. η βασική θεώρηση του ιξώδους
 2. τα κύρια είδη της μη-νευτώνειας συμπεριφοράς
 3. τα κριτήρια επιλογής ιξωδομέτρου
 4. τα ιξωδόμετρα για την μελέτη νευτώνειων και μη-νευτώνειων υγρών
 5. ορισμένες εφαρμογές του ιξώδους στην Φαρμακευτική και
 6. η βασική θεώρηση της ιξωδοελαστικότητας και οι εφαρμογές της στην Φαρμακευτική

Περιεχόμενα

Γενικά για την ρεολογία

Νευτώνεια συστήματα

Νόμος Newton για την ροή
Εξάρτηση του ιξώδους από την θερμοκρασία ? Θεωρία Ιξώδους

Μη-νευτώνεια συστήματα

Πλαστική ροή
Ψευδοπλαστική ροή
Διασταλτική ροή

Θιξοτροπία

Μέτρηση της θιξοτροπίας
Αρνητική θιξοτροπία
Θιξοτροπία στην μορφοποίηση

Προσδιορισμός ρεολογικών ιδιοτήτων

Επιλογή Ιξωδομέτρου
Ιξωδόμετρα

Ψυχορεολογία

Εφαρμογές της ρεολογίας στην Φαρμακευτική

Ιξωδοελαστικότητα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αιωρήματα
Διεπιφανειακές ιδιότητες, καταβύθιση, επίδραση της κίνησης Brownian, καταβύθιση κροκιδωμένων σωματιδίων, ελεγχόμενη κροκίδωση, ρεολογικές ιδιότητες, παρασκευή αιωρημάτων, φυσική σταθερότητα αιωρημάτων

Γαλακτώματα
Τύποι γαλακτωμάτων, φαρμακευτικές εφαρμογές, θερμοδυναμική σχηματισμού γαλακτωμάτων, θεωρίες γαλακτωματοποίησης, φυσική σταθερότητα γαλακτωμάτων, συντήρηση γαλακτωμάτων, ρεολογικές ιδιότητες

Μικρογαλακτώματα
Θερμοδυναμική σχηματισμού, μέθοδοι παρασκευής, εφαρμογές

Φαρμακευτικά ημιστερεά
Κατάταξη φαρμακευτικών ημιστερεών, υδρόφιλες ιδιότητες ημιστερεών, ρεολογικές ιδιότητες ημιστερεών

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σε αυτή την ενότητα οι κύριοι σκοποί είναι η παρουσίαση και η κατανόηση:

 1. των βασικών αρχών για τα φαρμακευτικά αιωρήματα, της σταθερότητα τους και των βασικών παραμέτρων που την επηρεάζουν, των ιδιοτήτων των γαλακτωμάτων και της φυσικής σταθερότητας τους,
 2. των κύριων τύπων των γαλακτωμάτων, της θερμοδυναμικής σχηματισμού των καθώς και των κυρίων θεωριών της γαλακτωματοποίησης, της φυσικής σταθερότητας των γαλακτωμάτων και τα σημαντικότερα φαινόμενα αποσταθεροποίησης των, της συντήρησης των και των ρεολογικών ιδιοτήτων τους,
 3. των βασικών αρχών για τα μικρογαλακτώματα, της θερμοδυναμικής σχηματισμού των, των μεθόδων παρασκευής των και των σημαντικότερων εφαρμογών τους και
 4. της κατάταξης των φαρμακευτικών ημιστερεών, των υδρόφιλων και των ρεολογικών ιδιοτήτων τους.