Τεχνικές Διαχωρισμού & Ηλεκτροαναλυτικές Μέθοδοι - Ενόργανη Ανάλυση Ι (Μάθημα και Εργαστήριο)

Μαλβίνα Όρκουλα, Χρίστος Κοντογιάννης

Περιγραφή

Η ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται στους τριτοετείς φοιτητές του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις - παραδείγματα εφαρμογής ηλεκτροχημικών τεχνικών και τεχνικών διαχωρισμού στην ανάλυση φαρμακευτικών σκευασμάτων αλλά και φαρμακευτικά δραστικών ουσιών. Οι ασκήσεις αυτές αποτελούν συμπλήρωμα του μαθήματος «Ενόργανη Ανάλυση Ι : Ηλεκτροχημικές Αναλύσεις και Τεχνικές Διαχωρισμού».

Για την κατανόηση και την επιτυχή διεξαγωγή των ασκήσεων είναι απαραίτητες βασικές γνώσεις Φυσικοχημείας, τις οποίες οι φοιτητές έχουν λάβει στο προηγούμενο έτος, αλλά και των αναλυτικών τεχνικών που περιλαμβάνονται στο μάθημα της Ενόργανης Ανάλυσης Ι.  

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου και τους κανόνες που το διέπουν (Γενικές οδηγίες για το εργαστήριο.pdf) καθώς και οδηγίες για τη συγγραφή των εκθέσεων (Οδηγίες για τις εκθέσεις.pdf). Το πειραματικό τμήμα βρίσκεται στην ενότητα «Εργαστηριακές Ασκήσεις». Σε κάθε εργαστηριακή

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Ο όρος χρωματογραφία αποδίδεται σε μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων οι οποίες χρησιμεύουν στο διαχωρισμό ουσιών με παραπλήσιες χημικές ιδιότητες από σύνθετα μίγματα.Το δείγμα κινείται σε μια κινητή φάση η οποία εξαναγκάζεται να διέλθει μέσω μιας στατικής φάσης.Η στατική φάση είναι καθηλωμένη σε μια στήλη ή σε μια στερεά επιφάνεια.Τα συστατικά του δείγματος κατανέμονται μεταξύ της κινητής και της στατικής φάσης σε διαφορετικό βαθμό.

Στην αεριοχρωματογραφία το δείγμα εξατμίζεται και εγχέεται στην κεφαλή μιας χρωματογραφικής στήλης.Η έκλουση γίνεται με ροή αδρανούς αερίου το οποίο αποτελεί την κινητή φάση.Υπάρχουν δύο τύποι αεριοχρωματογραφίας: η χρωματογραφία αερίου-στερεού (gas-solid chromatography, GSC) και η χρωματογραφία αερίου-υγρού(gas-liquid chromatography, GLC) η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλους τους κλάδους των θετικών επιστημων και αναφέρεται συχνότερα ως αεριοχρωματογραφία (gas-chromatography, GC).

Στην υγρή χρωματογραφία ο διαχωρισμός είναι αποτέλεσμα της συνδυαστικής δράσης μιας στατικής και μιας κινητής φάσης. Το δείγμα εισάγεται στη κορυφή της στήλης και με τη βοήθεια της κινητής φάσης τα συστατικά του μετακινούνται με τη μορφή ζωνών και τελικά εκλούονται το ένα μετά το άλλο.Οι αναλυόμενες ουσίες κατανέμονται μεταξύ της στατικής και της κινητής φάσης με αποτέλεσμα να μετακινούνται με διαφορετικές ταχύτητες κατά μήκος της στήλης.

Η ηλεκτροφόρηση είναι μια τεχνική διαχωρισμού,που βασίζεται στη διαφορετική ταχύτητα όδευσης των φορτισμένων σωματιδίων σε ρυθμιστικό διάλυμα, κατα μήκος του οποίου έχει εφαρμοσθεί ένα ηλεκτρικό πεδίο DC.Η τεχνική έχει εφαρμοσθεί σε μια ποικιλία διαφορετικών προβλημάτων αναλυτικού διαχωρισμού:ανόργανα ιόντα,αμινοξέα,νουκλεοτίδια,πολυνουκλεοτίδια και διάφορες άλλες ουσίες.Ιδιαίτερο πλεονέκτημα της τεχνικής είναι η μοναδική της ικανότητα να διαχωρίζει φορτισμένα μακρομόρια, που ενδιαφέρουν τη βιοτεχνολογική βιομηχανία, τη βιοχημική και τη βιολογική έρευνα.

Η τεχνική βασίζεται στην έλξη ανάμεσα σε αντίθετα φορτισμένα σωματίδια και διαχωρίζει το μόρια βαση του φορτίου τους. Ο διαχωρισμός γίνεται σε στήλες γεμάτες με έναν ιοντοανταλλάκτη (π.χ. ρητίνες).Οι ενώσεις που συγκρατήθηκαν στη στήλη εκλούονται με διαλυματα που έχουν αυξανόμενες ποσότητες άλατος.Όσες ενώσεις συγκρατούνται ασθενώς εκλούονται πρώτα ενώ όσες συγκρατούνται ισχυρά εκλούονται πιο αργά.

Τεχνική διαχωρισμού κατα την οποία χρησιμοποιείται προσροφητικό υλικό με τη μορφή μιας λεπτής στιβάδας πάνω σε μια γυάλινη ή πλαστική πλάκα.Η στατική φάση είναι συνήθως γέλη πυριτίου ή κυταρρίνη. Το διάλυμα του υπο εξέταση δείγματος τοποθετείται με τη μορφή κηλίδας στην αρχή της πλάκας. Η πλάκα τοποθετείται όρθια εντός αεροστεγούς θαλάμου.Ο διαλύτης αφήνεται να ανέλθει με τη βοήθεια τριχοειδών φαινομένων.Οι διάφορες ουσίες που περιέχονται στο υπο εξέταση δείγμα μετακινούνται επι της πλάκας με διαφορετκή ταχύτητα ανάλογα με τη πολικότητα τους και εμφανίζονται με τη μορφη διακριτών κηλίδων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις