ΠΜΣ_2019-20_Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα (ΕΚΠ-219)

Άννα Ιορδανίδου

Περιγραφή

ΕΚΠ-219: Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα (Υ)

 

http://post.elemedu.upatras.gr/wp-content/uploads/2018/11/sg-2018-19.pdf

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν εξοικειωθεί με τη γλωσσολογική διάσταση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, με εστίαση στη διδασκαλία της γραμματικής της ελληνικής εντός κειμενικών και εξωκειμενικών συμφραζομένων στο πλαίσιο διδακτικών σεναρίων. Οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση, η οποία διευρύνει την υπάρχουσα γνώση των προπτυχιακών τους σπουδών και υποστηρίζεται από επιστημονικές μελέτες και έρευνες προχωρημένου επιπέδου στην αιχμή του γνωστικού πεδίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ανάπτυξ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις