ΧΗΜΕΙΑ Ι

Χρυση-Κασσιανή Καραπαναγιώτη

Περιγραφή

Εισαγωγή στο μάθημα, Χημεία και Μετρήσεις, Kαταστάσεις της ύλης, Φυσικές - Χημικές ιδιότητες, Μιγματα - Ουσίες, Διαχωρισμός συστατικών, Ατομική θεωρία, Δομή του ατόμου, ισότοπα, ατομικά πρότυπα, σθένη, περιοδικός πίνακας, μόρια, ενώσεις, ονοματολογία ανόργανων ενώσεων, χημικοί δεσμοί, Διαλύματα, οξέα, βάσεις, άλατα, pH, αντιδράσεις, ατμόσφαιρα, νερό (σκληρότητα, αποσκλήρυνση, καθαρισμός, ρύπανση), στοιχεία οργανικής χημείας, ονοματολογία, σύνδεση με το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το δημοτικό.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Εισαγωγή στα περιεχόμενα του μαθήματος και σε βασικές έννοιες. Τι είναι Χημεία;

Κάθε μέτρηση ανάλογα με τη χρήση αλλά και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα έχει διαφορετική ακρίβεια.  Επίσης κάθε μέτρηση είναι απαραίτητο να έχει τον αριθμό που μετρήθηκε καθώς και τις αντίστοιχες μονάδες.

Η ύλη μπορεί να χωρισθεί σε κατηγορίες ανάλογα με τη μορφή που παίρνει.  Μπορεί να είναι στερεή, υγρή ή αέρια.  

Π.χ. Το νερό εμφανίζεται στη φύση και με τις τρεις μορφές.

Οι φυσικές ιδιότητες αφορούν κυρίως στην εμφάνιση της ύλης ενώ οι χημικές ιδιότητες στον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει σε αντιδράσεις.

Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες μίας ουσίας;  Πότε μία αλλαγή χαρακτηρίζεται ως φυσική αλλαγή;

Ποιες είναι οι χημικές ιδιότητες μίας ουσίας;  Πότε μία αλλαγή χαρακτηρίζεται ως χημική αλλαγή;

Η ύλη χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Τις καθαρές ουσίες και τα μείγματα.

Πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι να διαχωρίσουμεένα μείγμα στα συστατικά του. Με ποιο τρόπο μπορούμε να το επιτύχουμε;

Η ενότητα περιλαμβάνει τα κυριότερα σημεία της ατομικής θεωρίας. Απο τι αποτελείται ένα άτομο; Είναι όλα τα άτομα ενός στοιχείου όμοια μεταξύ τους;

Τι είναι ο Περιοδικός πίνακας;

Τι πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από αυτόν;

Πως ονομάζονται οι ανόργανες ενώσεις; Ποιοι είναι οι σύγχρονοι κανόνες ονοματολογίας;

Είναι όλοι οι δεσμοί όμοιοι;

Ποιες είναι οι θεωρίες που εξηγούν πως σχηματίζονται τα μόρια;

Πως ονομάζονται οι οργανικές  ενώσεις; Ποιοι είναι οι σύγχρονοι κανόνες ονοματολογίας για τις οργανικές ενώσεςι;

Τι είναι ένα διάλυμα; Τι περιέχει;

Με ποιο τρόπο εκφάζω τη συγκέντρωσή του;

Η Θεματική ενότητα ξεκινά με την  έννοια της Χημικής Αντίδρασης, της Απόδοσης, γινεται εισαγωγή στην Χημική Κινητική και στην Χημική Ισορροπία, που θα αναλυθούν εκτενώς σε επόμενα κεφάλαια. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι σημαντικότεροι τύποι αντιδράσεων όπως αντιδράσεις σύνθεσης, αποσύνθεσης, καύσης, απλής και διπλής αντικατάστασης, εξουδετλερωσης και οξειδοαναγωγής. Τέλος, η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της έννοιας του αριθμού οξείδωσης.

Καποιες ουσίες λέμε ότι είναι οξέα ενώ κάποιες άλλες βάσεις. Τι είναι αυτό που τις κάνει να διαφέρουν; Ποιες θεωρίες εξηγούν τι είναι οξύ και τι βάση; Τι νόημα έχει για τα υδατικά διαλύματα ο όρος pH;

Όταν ένα οξύ αντιδρά με μια βάση παράγεται άλας. Τι ιδιότητες έχουν τα άλατα;

Το πιο σημαντικό γύρω μας είναι το περιβάλλον. Ποια είναι η χημεία του νερού και του αέρα που μας περιβάλλουν; Πως μπορούμε να ενημερωθούμε για τη ρύπανση τι μπορούμε να κάνουμε για να την περιορίσουμε ή να την αντιμετωπίσουμε;

Η Θεματική ενότητα "Βιντεοδιαλέξεις" περιλαμβάνειο 10 video τα οποία καλύπτουν τις προηγούμενες Θεματικές Ενότητες

Video 1 Αντιστοιχεί στις ενότητες 1 και 2

Video 2 Αντιστοιχεί στις ενότητες 3 έως 6

Video 3 Αντιστοιχεί στην ενότητα 7

Video 4 Αντιστοιχεί στην ενότητα 8

Video 5 Αντιστοιχεί στις ενότητες 9 και 10

Video 6  Αντιστοιχεί στην ενότητα 11

Video 7  Αντιστοιχεί στην ενότητα 12

Video 8  Αντιστοιχεί στην ενότητα 13

Video 9  Αντιστοιχεί στις ενότητες 14 και 15

Video 10  Αντιστοιχεί στην ενότητα 16

 

Εφόσον έχετε μελετήσει την ύλη του μαθήματος, μπορείτε να δοκιμάσετε μια διαδραστική άσκηση που περιλαμβάνει 15 τυχαίες ερωτήσεις από όλη την ύλη.

Υπάρχει αρνητική βαθμολογία για κάθε λάθος απάντηση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις