ΠΜΣ_Διοίκηση Εκπαίδευσης_Διπλωματικές Εργασίες

Ιωάννης Μητρόπουλος

Περιγραφή

Διαδικασία εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Thesis)

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των οκτώ (8) μαθημάτων (α΄ και β΄ εξαμήνου), ανατίθεται σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

2. Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να είναι ερευνητικού ή τεχνικού περιεχομένου και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος με τρέχον ερευνητικό ή τεχνικό ενδιαφέρον.

3. Κατά τη έναρξη του Β' εξαμήνου σπουδών η Γραμματεία ανακοινώνει κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων μεταπτυχιακών εργασιών, ο οποίος δημιουργείται από εισηγήσεις των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και στις οποίες περιγράφονται θέματα τρέχοντος ερευνητικού ενδιαφέροντος, συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. οφείλει να προτείνει πέντε (5) τουλάχιστον θεματικούς άξονες ανά κύκλο σπουδών στο αντικείμενο του διδακτικού του έργου. Τα θέματα ανακοινώνονται εγγράφως στη Συντονιστική Επιτροπή προς έγκριση. Η αποδοχ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο