Υδροχημεία

Ελένη Ζαγγανά

Περιγραφή

Το μάθημα της Υδροχημείας αρχικά αναλύει τις έννοιες της χημικής ισορροπίας, της χημικής ενεργότητας, του δυναμικού οξειδοαναγωγής των υδατικών διαλυμάτων και της ισορροπία των ανθρακικών πετρωμάτων στα υδατικά διαλύματα. Στη συνέχεια, περιγράφει τις διαδικασίες ρόφησης ? ιοανταλλαγής, τον τρόπο δειγματοληψίας και τις μετρήσεις των υδροχημικών παραμέτρων. Τέλος, εξηγεί τον τρόπο παρουσίασης των χημικών αναλύσεων με στόχο την ερμηνεία τους καθώς και τα κριτήρια ποιότητας των νερών.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Εισαγωγικές έννοιες στην Υδρoγεωλογία" εξηγεί τον κύκλο του νερού, τις έννοιες των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, της κατείσδυσης, της απορροής και της εξατμισοδιαπνοής. Επίσης δίνει τους ορισμούς του υδροκρίτη και της λεκάνης απορροής. Τέλος μας εισάγει τον όρο του υπόγειου νερού αναλύοντας τον υδροφόρο ορίζοντα, τον υδροφορέα και το υδροφόρο στρώμα. 

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Εισαγωγή στην Υδροχημεία ? Υδατική Χημεία" εξηγεί τις έννοιες της Υδροχημεία και της Υδρο- γεωχημείας. Επίσης, αναλύει τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται η φυσική χημική σύσταση του υπόγειου νερού καθώς και τις φυχικο-χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στο υπόγειο νερό. Τέλος, αναφέρεται στην διαδικασία της δειγματοληψίας του υπόγειου νερού, για ποιό σκοπό γίνεται και υπό ποιές συνθήκες λαμβάνει χώρα.

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Υπολογισμός των φυσικοχημικών παραμέτρων ? Μονάδες συγκέντρωσης" αναλύει την μοριακότητα κατά βάρος ή γραμμομοριακότητα (m) ? mοlality, την μοριακότητα κατ? όγκο, την κανονικότητα ? (Ν) normality και τους τρόπους υπολογισμού τους. Επίσης εξηγεί τις διάφορες μορφές συγκέντρωσης και τη μετατροπή από τη μια μορφή στην άλλη.

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Θερμοδυναμικά δεδομένα " αναλύει την χημική ισορροπία (θερμοδυναμική σταθερά  Κ) και την έννοια του συστήματος διακρίνοντας το σε ανοικτό, κλειστό και απομονωμένο. Επίσης περιγράφει τους νόμους της θερμοδυναμικής, την εντροπία, ενθαλπία και την Ελεύθερη ενέργεια Gibbs.

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Διάλυση ορυκτών" περιγράφει τις ιδιότητες του νερού, ορίζει το θερμοδυναμικό γινόμενο διαλυτότητας σύμφωνα με τον νόμο δράσης των μαζών καθώς και το αναλυτικό γινόμενο διαλυτότητας, εισάγει την έννοια της ενεργότητας. Επίσης, εξηγεί τις αντιδράσεις βάσεως και όξεως σύμφωνα με το τι είναι οξέα και τι πρωτόνια. Τέλος, αναφέρεται στην ??p?? σημείωση.  

Η θεματική ενότητα με τίτλο "Διάσταση των ουσιών σε υδατικά διαλύματα" περιγράφει την αυτοδιάσταση ή Ιονισμό και ενεργότητα του νερού. Επίσης, αναλύει τη διάσταση ενός οξέος σε υδατικό διάλυμα. Τέλος, εξηγεί τη διάλυση αερίων στο νερό και δίνει τον ορισμό της μερικής πίεσης. Αναφέρεται επίσης στις αντίστοιχες σταθερές (σταθερές χημικής ισορροπίας) που προκύπτουν από την κάθε διαδικασία.

Η θεματική ενότητα με τίτλο " Χημική προσβολή των ασβεστόλιθων" εξηγεί τον τρόπο σχηματισμού των ανθρακικών πετρωμάτων και δίνει τον ορισμό του πορώδους. Επίσης, περιγράφει το φαινόμενο της καρστικοποίησης των ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Τέλος, αναφέρεται στη χημική προσβολή σε ανοικτό σύστημα (σταθερή ΡCO2) και σε κατάσταση χημικής ισορροπίας.

Η θεματική ενότητα με τίτλο " Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικών- υδροχημικών παραμέτρων (Μέρος 1ο)" δίνει τον ορισμό της θερμοκρασίας, των θερμικών ζωνών (ζώνη ετεροθερμίας και ζώνη ομοιοθερμίας ή ομοιόμορφης θερμοκρασίας), των δευτερευουσών πηγών θερμότητας, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, του pH ,του δυναμικού οξειδοαναγωγής, του διαλυμένου οξυγόνου και των συνολικά διαλελυμένων στερεών. Παρουσιάζει επίσης το τρόπο και τα όργανα μέτρησης αυτών.

Η θεματική ενότητα με τίτλο " Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικών- υδροχημικών παραμέτρων (Μέρος 2ο)" δίνει τον ορισμό της αλκαλικότητας, της οξύτητας και  της σκληρότητας (παροδικής, μόνιμης και ολικής). Επίσης, αναφέρεται στην ταξινόμηση των νερών σε σχέση με την σκληρότητα. Τέλος εξηγεί τους δείκτες κορεσμού, τον έλεγχος των αναλύσεων  και τον τρόπο συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων καθώς και το σφάλμα ισοζυγίου.  

Η θεματική ενότητα με τίτλο " Οξείδωση - Αναγωγή" δίνει τον ορισμό της οξείδωσης και της αναγωγής. Επίσης, εξηγεί που λαμβάνουν χώρα τα οξειδοαναγωγικά φαινόμενα και που επιδρά η οξείδωση.  Τέλος, αναφέρεται στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, στο δυναμικό οξειδοαναγωγής, στη σχέση pH ?Eh, στην αναγωγή των θειικών και στην αναγωγή των νιτρικών.

Η θεματική ενότητα με τίτλο " Ιοανταλλαγή" δίνει τον ορισμό της ρόφησης η οποία διακρίνεται σε προσρόφηση, απορρόφηση και ανταλλαγή. Επίσης, εξηγεί τη διαφορά προσρόφησης, απορρόφησης και ιοντικής ανταλλαγής και αναλύει που λαμβάνει χώρα η ιοντοανταλλαγή. Τέλος ορίζει την ικανότητα κατιοντικής ανταλλαγής, τον δείκτη Ιοανταλλαγής  και τον  ρόλο της κατιοντικής ανταλλαγής στην ποιότητα του υπόγειου νερού.

Η θεματική ενότητα με τίτλο " Η παρουσίαση των υδροχημικών αναλύσεων" παρουσιάζει τους τρόπους ταξινόμησης των νερών σύμφωνα είτε με τη φθίνουσα περιεκτικότητα σε ανιόντα και κατιόντα είτε με την ταξινόμηση κατά Piper είτε με τη ταξινόμηση με βάση το λόγο rCl- /rSO2-4.  Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα υδροχημικά διαγράμματα που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση των χημικών αναλύσεων του νερού και οι υδροχημικοί χάρτες. 

Η θεματική ενότητα με τίτλο " Γεωχημεία των υπόγειων νερών - Υδρογεωχημεία" αναλύει τη χημική σύσταση του νερού της βροχής και τη σχέση της χημικής σύστασης του νερού της βροχής και της θάλασσας. Επίσης, αναλύει τη χημική σύσταση του νερού του εδάφους και την επίδραση της απόστασης που διανύει το νερό με το βάθος. Τέλος, εξηγεί τον γεωχημικό χαρακτήρα του νερού στα κρυσταλλικά, στα μεταμορφωμένα και στα ιζηματογενή πετρώματα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο