Ιζηματολογία

Παύλος Αβραμίδης

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει τις βασικές γνώσεις αναφορικά με τις ιδιότητες των ιζηματογενών κόκκων και τους μηχανισμούς μεταφοράς τους, την ταξινόμηση των ιζημάτων και των ιζηματογενών πετρωμάτων, των ιζηματογενών δομών και την αναγνώριση των κύριων αποθετικών περιβαλλόντων ιζηματογένεσης. Καλύπτει τα αποθετικά περιβάλλοντα της κλαστικής και της μη κλαστικής ? χημικής ιζηματογένεσης.

 Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί :

  • Να αναγνωρίζει και να κατατάσσει τα ιζήματα και τα ιζηματογενή πετρώματα.
  • Να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει τις βασικές ιζηματογενείς δομές.
  • Να χρησιμοποιεί διαγνωστικά κριτήρια για την ερμηνεία παλαιών και σύγχρονων περιβαλλόντων ιζηματογένεσης.
  • Θα είναι εξοικειωμένος με βασικές έννοιες και αρχές της ιζηματολογίας και θα έχει κατανοήσει τις φυσικές/χημικές διεργασίες που ελέγχουν την ιζηματογένεση στη χέρσο στην παράκτια ζώνη και στη θάλασσα.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα κύρια εισαγωγικά στοιχεία και βασικές έννοιες της Ιζηματολογίας, οι βασικές αρχές και οι εφαρμογές της, ενώ παρουσιάζεται συνοπτικά η ύλη και οι στόχοι του μαθήματος.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι μέθοδοι κατασκευής κοκκομετρικών κατανομών, η χρήση βασικών εννοιών περιγραφικής στατιστικής στην κοκκομετρική ανάλυση, η επεξεργασία και η αξιολόγηση των στατιστικών παραμέτρων των κοκκομετρικών καμπυλών.

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα βασικά μορφομετρικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων / ιζηματογενών πετρωμάτων, όπως το σχήμα, η στρογγύλωση, η σφαιρικότητα των κόκκων, το επιφανειακό ανάγλυφο, η συνεκτικότητα και τέλος το πορώδες και η διαπερατότητα, καθώς επίσης και οι τρόποι και οι μέθοδοι υπολογισμού τους.    

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι κύριες κατηγορίες ιζημάτων και ιζηματογενών πετρωμάτων, ο τρόπος ταξινόμησής τους με βάση το κοκκομετρικό μέγεθος, ο ιστός και η δομή καθώς και οι αρχές της μεθόδου της κοκκομετρικής ανάλυσης.

Αναφέρονται η πηγή προέλευσης των διαφόρων κόκκων και γίνεται προσθάθεια κατανόησης του τρόπου μεταφοράς και απόθεσής τους. Παράλληλα αναφέρονται οι βασικοί τύποι απόθεσης και οι βασικές αρχές που διέπουν τις κοκκομετρικές κατανομές καθώς και η σχέση τους με την περιβαλλοντική ανάλυση.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις βασικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα για το σχηματισμό των ιζηματογενών δομών ανόργανωνν και βιογενών, καθώς επίσης βοηθάει στην αναγνώρισή τους κατά την εργασία πεδίου. Τέλος αναφέρονται βασικοί ορισμοί που αφορούν στις φάσεις και τα περιβάλλοντα ιζηματογένεσης.
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ένα από τα πιο σημαντικά χερσαία περιβάλλοντα ιζηματογένεσης, τα αλλουβιακό ριπίδιο. Ο φοιτητής εισάγεται στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αλλουβιακών ριπιδίων, στον τρόπο ? προϋποθέσεις ανάπτυξής τους και στα διαγνωστικά κριτήρια αναγνώρισής τους.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των λιμναίων περιβαλλόντων ιζηματογένεσης και η ταξινόμηση των λιμνών σύμφωνα με υδρολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά. 
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα στάδια εξέλιξης ενός ποταμού, οι βασικοί τύποι καναλιών, τα χαρακτηριστικά τους και η ταξινόμησή τους καθώς και οι βασικές αρχές που διέπουν τον δημιουργία του κάθε τύπου.

Περιγράφονται οι συνθήκες σχηματισμού των ποταμών δικτυωτού και μαινδρικού τύπου καθώς επίσης και η περιγραφή των αποθέσεων των διαφόρων υποπεριβαλλόντων τους.

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές εισάγονται στο τρόπο ανάπτυξης και στους τύπους των δελταϊκών ριπιδίων, τα δελταϊκά υποπεριβάλλοντα και τους παράγοντες οι οποίοι ελέγχουν το σχηματισμό και την ανάπτυξη ενός δελταϊκού ριπιδίου. 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται η βασικές χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην υδάτινη στήλη κατά τη μη ? κλαστική / χημική ιζηματογένεση, ενώ παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες μη κλαστικών ιζηματογενών πετρωμάτων.

Στην ενότητα αυτή ο φοιτητής μπορεί να βρει επαναληπτικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης που ως σκοπό έχουν την εκτίμηση του βαθμού κατανόησης του συνόλου της ύλης του μαθήματος. Παράλληλα στην ενότητα αυτή υπάρχουν εργαστηριακές ασκήσεις που βοηθούν στην απόκτηση πρακτικών γνώσεων στο αντικείμενο της Ιζηματολογίας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο