Αναλυση Ιζηματογενων Λεκανων

Αβραάμ Ζεληλίδης

Περιγραφή

Αρχές, μηχανισμοί δημιουργίας και γεωλογικές διεργασίες των ιζηματογενών λεκανών. Εφαρμογές και παραδείγματα στον Ελληνικό χώρο. 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Βοηθητική βιβλιογραφία
Απαιτούμενες γνώσεις

Σημαντική είναι η γνώση των μαθημάτων: Ιζηματολογία, Εξωγενείς Διεργασίες, Ενδογενείς Διεργασίες, Τεκτονική, Παλαιοντολογία

Στόχοι μαθήματος

Κατανόηση μηχανισμών γένεσης ιζηματογενών λεκανών

Τύποι λεκανών και χαρακτηριστικά 

Φυσικές και χημικές διεργασίες στα ιζήματα

Συσχέτιση παραμέτρων εξέλιξης μιας λεκάνης

Εφαρμογή γνώσεων στις λεκάνες του Ελληνικού Χώρου

Μέθοδοι διδασκαλίας

Παραδόσεις του μαθήματος

Εργασία Υπαίθρου

Εκπόνηση εργασιών

Περιεχόμενο μαθήματος

Λεκάνες Ιζηματογένεσης: Δημιουργία, εξέλιξη, διεργασίες. 

Ενότητες

Παρουσίαση περιεχομένων του μαθήματος 

Σκοποί και χαρακτηριστικά

Τύποι λεκανών με βάση το τεκτονικό καθεστώς δημιουργίας τους

Βασικές αρχές για τις ιζηματογενείς λεκάνες

Περιβάλλοντα βαθιάς θάλασσας

Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης: 

Ποτάμια, Λιμναία, Παράκτια, Παγετώδη, Ερημικά, Δελταϊκά

Περιβάλλοντα με βάση το τεκτονικό καθεστώς

Forearc, backarc, foreland, piggy-back

Ρυθμός υποβύθισης

Στρωματογραφία ακολουθιών

Θερμική ωριμότητα

Τεκτονικό πλαίσιο

περιβάλλοντα

εξέλιξη

Τεκτονικό πλαίσιο

περιβάλλοντα

εξέλιξη

Τεκτονικό πλαίσιο

περιβάλλοντα

εξέλιξη

Τεκτονικό πλαίσιο

περιβάλλοντα

εξέλιξη

Τεκτονικό πλαίσιο

περιβάλλοντα

εξέλιξη

Τεκτονικό πλαίσιο

περιβάλλοντα

εξέλιξη

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ανακοινώσεις