Ορυκτολογία ΙI

Δημήτριος Παπούλης, Παρασκευή Λαμπροπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έρχεται σε συνέχεια του μαθήματος: "Υλικά της Γής Ι: Δομή Κρυστάλλων και Ιδιότητες Ορυκτών". Στα πλαίσια του μαθήματος μελετώνται και αναλύονται μία σειρά από θέματα ξεκινώντας με το σχηματισμός των ορυκτών στη Γη και στα διάφορα περιβάλλοντα. Στη συνέχεια, μελετώνται τα διαγράμματα φάσεων εστιάζοντας στα δυαδικά συστήματα φάσεων. Ακολουθεί η ταξινόμηση των ορυκτών. Τα ορυκτά ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: τεκτοπυριτικά, φυλλοπυριτικά, ινοπυριτικά, νησοπυριτικά, κυκλοπυριτικά, σωροπυριτικά ορυκτά και μη πυριτικά ορυκτά. Τα πιο σημαντικά ? κοινά ορυκτά εξετάζονται ως προς το χημισμό τις ιδιότητες αλλά και την αναγνώριση τους στο πολωτικό μικροσκόπιο. Στόχος του μαθληματος είναι να μπορούν οι φοιτητές να αναγνωρίζουν ορυκτά και να τα ταξινομούν σε κατηγορίες με βάση την εσωτερική τους δομή και το χημικό τους χαρακτήρα. Επίσης, να χρησιμοποιούν χημειογραφικές σχέσεις για τη διερεύνηση συνθηκών σχηματισμού των ορυκτών. Τέλος, οι φοιτητές θα μάθουν για τις ιδιότητες των

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Η διάλεξη 1η περιέχει γενικούς ορισμούς, ταξινόμηση και διάκριση στοιχείων, παράγοντες  που  ελέγχουν  το  μέγεθος και την  τελειότητα της κρυσταλλικής μορφής των ορυκτών, χρήσεις ορυκτώ καθώς και περιβάλλοντα κρυστάλλωσης των ορυκτών. 

Η ενότητα 2 περιλαμβάνει τη διάκριση κοινών και δευτερογενή ορυκτών, τη διαφοροποίηση των στοιχείων, τις σασικές αρχές Θερμοδυναμικής και τα διαγράμματα φάσεων. Στόχος της ενότητας είναι ο διαχωρισμός των ορυκτών και η κατανόηση του κανόνα των φάσεων το οποίο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τις πειραματικές μελέτες ορυκτών και πετρωμάτων.

Η διάλεξη 3η περιέχει τη μελέτη των ορυκτών για τη σωστή ταξινόμηση τους με βάση την εσωτερική τους δομή και το χημικό τους χαρακτήρα. 

Σκοπός της διάλεξης είναι η διάκριση των αλκαλικών αστρίων και πλαγιοκλάστων, η συμμετρία στους άστριους και πως προκύπτει, οι διδυμίες που εμφανίζονται στους άστριους και πως δημιουργούνται και οι εμφανίσεις και χρήσεις αστρίων. 

Σκοπός της διάλεξης είναι η μελέτη της δομής αστριοειδών και ζεόλιθων καθώς επίσης οι χρήσεις και οι εμφανίσεις αυτών των δύο τεκτοπυριτικών ορυκτών.

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η μελέτη της δομής και της συμμετρίας των Φυλλοπυριτικών ορυκτών. Επίσης, η χρήση και οι εμφανίσεις των Φυλλοπυριτικών ορυκτών είναι ένα ακόμη θέμα ανάπτυξης στην ενότητα αυτή.

Ο σκοπός της διάλεξης είναι η διάκριση των κατηγοριών των Ινοπυριτικων ορυκτών, της δομής τους καθώς και η αναφορά των χρήσεων και εμφανίσεων των ορυκτών αυτών.

Σκοπός της διάλεξης είναι η διάκριση και ταξινόμηση των Αμφιβόλων και η αναφορά των ακραίων μελών τους. Επίσης, οι συστάσεις που προκύπτουν από την Κεροστίλβη καθώς και οι χρήσεις και εμφανίσεις των Αμφιβόλων. 

Στη διάλεξη 9 γίνεται αναφορά στη διάκριση νησοπυριτικών ορυκτών καθώς και στις χρήσεις και εμφανίσεις των ορυκτών αυτών.

Σκοπός της συγκεκριμένης διάλεξης είναι η αναφορά της δομής και σύστασης διάφορων σημαντικών κυκλοπυριτικών ορυκτών. Επίσης, οι εμφανίσεις και χρήσεις των κυκλοπυριτικών ορυκτών είναι ένας τομέας που επισυμαίνεται στη διάλεξη. 

Σκοπός της διάλεξης είναι η αναφορά της δομή των Σωροπυριτικών ορυκτών, της δομή μη πυριτικών ορυκτών καθώς και οι χρήσεις και εμφανίσεις μη πυριτικών ορυκτών.

Σκοπός της διάλεξης είναι η αναφορά των μεθόδων ανάλυσης XRD, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και DTA?TG. Επιπρόσθετα, η παρατήρηση και φωτογράφηση μικροδομών, η σημειακή χημική ανάλυση ορυκτών, η ηλεκτρονική μικροσκοπία και μικροανάλυση και η διαφορική θερμοανάλυση (DTA) ? θερμοζύγιση (TG) είναι κάποιοι τομείς που αναλύονται στην παρουσίαση. 

 

Σκοπός της διάλεξης είναι η αναφορά των μεθόδων ανάλυσης FTIR, FT?RAMAN, RAMAN και NMR. Επιπρόσθετα, οι τεχνικές μετασχηματισμού κατά fourier (FTIR και FT-Raman) και φασματοσκοπία Raman, τα Φάσματα των φυλλοπυριτικών ορυκτών, ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός-αρχή λειτουργίας και οι βασικές χρήσεις nmr στη γεωλογία είναι κάποιοι τομείς που αναλύονται στην παρουσίαση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  9436
Αρ. Προβολών :  60989

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις