Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

Κωνσταντίνος Κουνέτας

Περιγραφή

Η αυξανόμενη χρήση των μαθηματικών και σε άλλου κλάδους επιστημών κατέστησε σαφές για τους οικονομολόγους την ανάγκη για την απόκτηση έστω και στοιχειωδών-βασικών γνώσεων μαθηματικών από διαφορετικούς τομείς. Από την άλλη πλευρά η χρήση των μαθηματικών σε σύγχρονα οικονομικά περιοδικά ?επιβάλλει? την ανάπτυξη της μαθηματικής λογικής σε συνδυασμό με την χρήση της οικονομικής θεωρίας.

Στόχος του Μαθήματος: Η δυνατότητα χρησιμοποίησης μαθηματικών μεθόδων στην

αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις