Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις

Προκόπιος Θεοδωρίδης

Περιγραφή

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της επικοινωνίας με έμφαση στην διαφήμιση και τις ενέργειες προώθησης των πωλήσεων.

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, και πώς μπορούν να ενσωματωθούν  στην αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ. Η ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας από την επιχείρηση προϋποθέτει βαθιά γνώση της αγοράς και της συμπεριφοράς του πελάτη. Επιπλέον, η στρατηγική επικοινωνίας πρέπει να είναι συνεπής και να υποστηρίζει τη στρατηγική μάρκετινγκ όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις μεταβλητές του μίγματος μάρκετινγκ, και γι 'αυτό θα εξεταστούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της επικοινωνίας με όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ. Ένα μέρος του μαθήματος θα επικεντρωθεί στα διαφορετικά επικοινωνιακά μέσα  και στη χρήση τους από τη σύγχρονη επιχείρηση.  Αυτά εκτείνονται από την παραδοσιακή διαφήμιση, την χρήση του διαδικτύου για προβολή έως και την υιοθέτηση ενεργειών προώθη

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικά στοιχεία του μείγματος προβολής. Συγκεκριμένα αναλύεται η έννοια της διαφήμισης καθώς και τα είδη αυτής καθώς και τα κυριότερα μέσα που χρησιμοποιούνται. Τέλος, παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία για την διαφήμιση στην Ελλάδα

?Ορισμός Διαφήμισης
?Τι είναι η Διαφήμιση;
?Μείγμα Προβολής (Επικοινωνίας)
?Ο ρόλος της διαφήμισης
?Υπόδειγμα Μαζικής Επικοινωνίας
?Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Πολιτική (Ο.Ε.Π.)
?Κυριότερα Εμπόδια στην εφαρμογή της Ο.Ε.Π.
?Ταξινόμηση Διαφημίσεων
?Είδη της Διαφήμισης
?Η Διαφήμιση στην Ελλάδα- Ιστορικά στοιχεία
?Κυριότεροι ρόλοι στην διαφημιστική βιομηχανία
?Εταιρείες προγραμματισμού
?Ο κλάδος της Διαφήμισης σήμερα
?Διεθνής Αγορά

Σκοπός είναι να παρουσιαστεί το μείγμα επικοινωνίας ενός προϊόντος και να αναλυθούν οι επικοινωνιακοί στόχοι που τίθενται για το συγκεκριμένο κάθε φορά προϊόν.

?Υπόδειγμα Επικοινωνίας
?Επικοινωνιακό Μείγμα
?Επικοινωνιακή Στρατηγική
?Στάδια Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
?Λειτουργία της Επικοινωνίας
?Επικοινωνιακοί Στόχοι
?Η Ανάγκη για μία κατηγορία προϊόντων
?Ενημερότητα/ γνώση της μάρκας
?Προδιάθεση για τη μάρκα
?Πρόθεση Απόκτησης της μάρκας
?Διευκόλυνση Απόκτησης

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί η διαδικασία του σχεδιασμού του προγράμματος Μάρκετινγκ μέσα στο οποίο εντάσσεται η διαφήμιση. Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι διαφημιστικοί στόχοι και το πώς αυτοί διαμορφώνονται

?Διαδικασία σχεδιασμού προγράμματος Μάρκετινγκ
?Η Διαδικασία της Διοίκησης της Διαφήμισης
?Πως Λειτουργεί η Διαφήμιση
?Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων
?Στόχοι επικοινωνίας
?Προσέγγιση DAGMAR
?Ιεραρχική Κλιμάκωση Αποτελεσμάτων της Διαφήμισης
?Υποδείγματα Ιεραρχικής Κλιμάκωσης
?Ανταπόκριση στοχούμενου ακροατηρίου στα στάδια της Ιεραρχικής Κλιμάκωσης
?«Υψηλής ανάμιξης» καταναλωτής
?«Χαμηλής ανάμιξης» καταναλωτής
?Αντικειμενικοί στόχοι
?Λεπτομερής διατύπωση διαφημιστικών στόχων
?Πλέγμα των Rossiter & Percy
?Κίνητρα για την αγορά του προϊόντος
?Διαμόρφωση στρατηγικής που αναφέρεται στη στάση
?Διαμόρφωση διαφημιστικών στόχων
?Στάδια στη διαμόρφωση Στρατηγικής Μάρκετινγκ

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει το δημιουργικό κομμάτι της διαφήμισης καθώς και τα στοιχεία που το απαρτίζουν

?Βασικά Στοιχεία
?Η «δημιουργική ιδέα» (Creative Concept)
?Διαφημιστικές εταιρείες και φιλοσοφία της «δημιουργικής ιδέας»
?Η εκτέλεση της «δημιουργικής ιδέας»
?Μήνυμα σκληρού & μαλακού περιβλήματος (Hard & Soft Message)
?Απλότητα και πολυπλοκότητα μηνύματος
?Μήνυμα θετικού και αρνητικού πλαισίου
?Ανάμειξη αποδέκτη στην επεξεργασία μηνύματος
?Συγκινησιακή προσέγγιση
?Το χιούμορ στη διαφήμιση
?Μήνυμα έκκλησης φόβου
?Η μουσική ως στοιχείο του μηνύματος
?Χρήση στερεοτύπων στην ανάπτυξη του μηνύματος
?Διαμόρφωση Περιγράμματος
?Στάδια ανάπτυξης του Περιγράμματος (Layout)
?Βασικές Αρχές Ανάπτυξης του Περιγράμματος
?Διαμόρφωση του Διαφημιστικού Κειμένου (Copy)
?Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του Κειμένου
?Μορφές Κειμένου
?Η επικεφαλίδα στη διαφήμιση
?Το σλόγκαν
?Το σήμα
?Το λογότυπο
?Η απεικόνιση
?Η απεικόνιση της Τηλεοπτικής Διαφήμισης

Σκοπός της ενότητας είναι να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις για την επιλογή των κατάλληλων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και τον τρόπο που αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής εκστρατείας

?Αποφάσεις
?Η μάκρο-θεώρηση για την επιλογή των Μ.Μ.Ε.
?Η μίκρο-θεώρηση για την επιλογή των Μ.Μ.Ε.
?Ενημέρωση για το προϊόν
?Στάση του καταναλωτή απέναντι στο επώνυμο προϊόν
?Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των Μ.Μ.Ε.
?Η Online Διαφήμιση
?Τρόποι αξιοποίησης της διαφημιστικής δύναμης του Διαδικτύου
?Μέθοδοι μέτρησης της  Αποτελεσματικότητας
?Μέθοδοι Προκαταρκτικού Ελέγχου της Διαφήμισης
?Μέθοδοι «εκ των υστέρων» Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας
?Συμπληρωματικοί μέθοδοι «εκ των υστέρων» μέτρησης

Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια της διαδικτυακής διαφήμισης. Να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματά της έναντι των παραδοσιακών μέσων διαφήμισης, της μορφές που μπορεί να έχει καθώς και την μέτρηση της αποτελεσματίκότητας

?Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
?Διάλογος ηλεκτρονικής διαφήμισης
?Μονόδρομος παραδοσιακής διαφήμισης
?Ιστορία της διαδικτυακής διαφήμισης
?Το διαδίκτυο ως διαφημιστικό μέσο
?Κριτήρια σύγκρισης διαδικτυακής διαφήμισης με παραδοσιακά μέσα
?Πλεονεκτήματα ιντερνέτ ως μέσου εμπορικής επικοινωνίας
?Μειονεκτήματα ιντερνέτ ως μέσου εμπορικής επικοινωνίας
?Σχεδιασμός διαδικτυακού διαφημιστικού προγράμματος
?Προώθηση και προβολή
?Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών καταλογών
?Μορφές διαφήμισης στο ιντερνέτ
?Μέθοδοι τοποθέτησης banner
?Μεταβλητές διαφημιστικής αποτελεσματικότητας
?Ο δείκτης CPM
?Προβλήματα δείκτη CPM
?Εστίαση διαφήμισης στο ιντερνέτ
?Περιεχόμενο των δημοσίων σχέσεων στο διαδίκτυο

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί οι μέθοδοι καθορισμού του επικοινωνιακού προϋπολογισμού και τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπ? όψη για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό

?Μέθοδοι Καθορισμού του Επικοινωνιακού Προϋπολογισμού
?Θεωρητικοί Μέθοδοι
?Ιστορικοί Μέθοδοι
?Σύγχρονοι Μέθοδοι
?Καθορισμός προϋπολογισμού επικοινωνίας βάσει της κρίσεως των στελεχών
?Καθορισμός προϋπολογισμού επικοινωνίας βάσει της μεθόδου των στόχων
?Στάδια σκέψης και προβληματισμού για τον καθορισμό του προϋπολογισμού

Στην ενότητα αυτή σκοπός είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης τους διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης μιας διαφήμισης με βάση τους αρχικούς επικοινωνιακούς στόχους

?Διαδικασίες
?Έρευνα Διαφημιστικής Στρατηγικής
?Τεστ Διαφήμισης  (Pre-Testing)
?Έρευνα tracking (Post-Testing)
?Μετρήσεις Έκθεσης του Κοινού στην Διαφήμιση
?Μετρήσεις Επεξεργασίας από το Κοινό της Διαφήμισης
?Μετρήσεις για τις Ενέργειες του Ακροατηρίου Στόχου
?Φθορά της Διαφήμισης (Advertising Wearout)

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι απαιτήσεις της εταιρείας-πελάτη με την διαφημιστική εταιρεία και ποιοι λόγοι τελικά μπορεί να οδηγήσουν στο «διαζύγιο»

?Στάδια
?Απαιτήσεις
?Το «διαζύγιο»
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι επιχειρησιακές δημόσιες σχέσεις, η λειτουργία τους, ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση του προγράμματος
?Εισαγωγή
?Επιχειρησιακές δημόσιες σχέσεις
?Δημόσιες σχέσεις επώνυμου προϊόντος
?Ορισμοί δημοσίων σχέσεων
?Λειτουργία των δημοσίων σχέσεων
?Δραστηριότητες τμήματος δημοσίων σχέσεων
?Πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων
?Ο προγραμματισμός στις δημόσιες σχέσεις
?Ανάλυση της Παρούσης Κατάστασης
?Εκτίμηση της κατάστασης
?Καθορισμός Στόχων
?Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων
?Αξιολόγηση του Προγράμματος
?Επιλογή των μέσων επικοινωνίας
?Μέτρηση απόδοσης του προγράμματος
?Δημοσιότητα
?Μέσα ενημέρωσης
?Εκδηλώσεις
?Διαδίκτυο
?Προβλήματα
?Διαδραστικά πολυμέσα
?Επιλογή πολυμέσου
?Ορισμός χορηγίας
?Τα μέρη
?Λόγοι χορηγιών
?Μορφές  χορηγίας

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ανακοινώσεις