Διαχείριση Έργων

Γρηγόριος Μπεληγιάννης

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξηγήσει τις αρχές των τεχνικών σχεδιασμού και ελέγχου της διαχείρισης έργου. Με τη βοήθεια δοκιμασμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων θα βοηθήσει τους φοιτητές να καταλάβουν πως να υπολογίζουν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της διαχείρισης έργου, καθώς και τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις διεργασίες της.

Τα βασικά ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι τα εξής: 

 1. Εισαγωγή στη διαχείριση έργου
 2. Η ιστορία της διαχείρισης έργου
 3. Πρότυπα διαχείρισης έργου
 4. Διαχείριση ενοποίησης έργου
 5. Διεργασία διαχείρισης έργου
 6. Σχέδιο διαχείρισης έργου
 7. Κύκλος ζωής έργου
 8. Μελέτη σκοπιμότητας
 9. Διαχείριση εύρους έργου
 10. Δομή ανάλυσης εργασιών (WBS)
 11. Διαχείριση χρόνου (εκτίμηση χρόνου)
 12. Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM)
 13. Διάγραμμα Gannt
 14. Χρονοδιάγραμμα προμηθειών
 15. Προγραμματισμός πόρων
 16. Διαχείριση κόστους έργου (εκτίμηση κόστους)
 17. Ταμειακή ροή έργου
 18. Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου
 19. Δεδουλευμένη αξία
 20. Διαχείριση κινδύνου έργου
 21. Διαχείριση ποιότητας
 22. Διαχείριση επικοινωνίας έργου
 23. Συσ
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Η παρουσίαση της 1ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • Τι είναι έργο
 • Τύποι έργων
 • Τι είναι διαχείριση έργου
 • Τύποι διοίκησης
 • Λογισμικό διαχείρισης έργου
 • Το περιβάλλον διαχείρισης έργου
 • Ο ρόλος του διευθυντή έργου
 • Τα οφέλη της χρήσης τεχνικών διαχείρισης έργου
 • Η ιστορία της διαχείρισης έργου
 • Τεχνικές διαχείρισης έργου
 • Τεχνική αποτίμησης και αναθεώρησης προγραμμάτων
 • Οργανωτικές δομές έργου
 • Το τρίγωνο της διαχείρισης έργου
 • Η ιστορία της διαχείρισης έργου με τη βοήθεια υπολογιστή
 • Σώμα γνώσεων
 • Γνωστικές περιοχές διαχείρισης έργου
 • PMBOK 4ed
 • APM BoK 5ed
 • Διαδικασία πιστοποίησης διαχείρισης έργου
 • Διεργασία ενοποίησης έργου
 • Σχέδιο διαχείρισης έργου
 • Κύκλος ζωής έργου
 • Καταστατικό έργου
 • Αναθεωρήσεις έργου και έκθεση ολοκλήρωσης έργου
 • Ερωτηματολόγιο

Η παρουσίαση της 2ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • Διεργασία διαχείρισης του Fayol
 • Διεργασία διαχείρισης του Easton
 • Διεργασία έναρξης
 • Διεργασία σχεδιασμού
 • Διεργασία εκτέλεσης, παρακολούθησης και ελέγχου
 • Διεργασία ολοκλήρωσης
 • Επίπεδα διεργασίας
 • Τι είναι σχέδιο
 • Βήματα σχεδιασμού έργου
 • Έγγραφα σχεδιασμού έργου
 • Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου
 • Κύκλος ζωής έργου (4 φάσεις)
 • Κύκλος ζωής έργου (γενικά)
 • Επίπεδο προσπάθειας
 • Σχέση φάσης προς φάση (ταχεία εκτέλεση)
 • Μεθοδολογία κύκλου ζωής (εισροή, διεργασία, εκροή)
 • Κύκλος ζωής προϊόντος
 • Ανάλυση ενδιαφερομένων μερών
 • Ορισμός των αναγκών των πελατών
 • Εσωτερικοί περιορισμοί έργου
 • Εσωτερικοί εταιρικοί περιορισμοί
 • Εξωτερικοί περιορισμοί
 • Αποτίμηση επιλογών και εναλλακτικών λύσεων
 • Πρότυπο περίληψης μελέτης σκοπιμότητας

Η παρουσίαση της 3ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • Ορισμός εύρους έργου
 • Επικύρωση εύρους έργου
 • Έλεγχος αλλαγών εύρους έργου
 • Λίστες ελέγχου
 • Μέθοδοι κατάτμησης WBS
 • Δομή ανάλυσης προϊόντος (PBS)
 • Δομή ανάλυσης εργασιών
 • Πακέτα εργασιών
 • Δομή ανάλυσης κόστους (CBS)
 • Δομή ανάλυσης οργανισμού (OBS)
 • Λίστα δραστηριοτήτων
 • Σύστημα αρίθμησης
 • Διασυνδέσεις PBS, WBS, OBS, CBS
 • Πρότυπα δομής ανάλυσης εργασιών
 • Παρουσίαση με λογιστικά φύλλα
 • Δομή ανάλυση εργασιών / λίστα δραστηριοτήτων
 • Ορισμός δραστηριότητας
 • Ορισμός γεγονότος
 • Διάρκεια δραστηριότητας
 • Διάγραμμα δικτύου
 • Λογικές σχέσεις
 • Σχεδίαση των λογικών σχέσεων
 • Λογική Δραστηριοτήτων ? Αναφορές σε μορφή πίνακα
 • Βήματα μεθόδου κρίσιμης διαδρομής
 • Ευθύ πέρασμα
 • Αντίστροφο πέρασμα
 • Περιθώριο δραστηριότητας

Η παρουσίαση της 4ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • Επίλυση ασκήσεων χρονοπρογραμματισμού έργων με τη μέθοδο PERT/CPM
 • Σχεδιασμός διαγράμματος Gannt
 • Αναφορές σε μορφή πίνακα
 • Περιθώριο δραστηριότητας
 • Περιληπτικές δραστηριότητες
 • Γεγονότα, ημερομηνίες-κλειδιά, ορόσημα και προθεσμίες
 • Διαγράμματα Gannt κυλιόμενου ορίζοντα
 • Αναθεωρημένο διάγραμμα Gannt 
 

Η παρουσίαση της 5ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • Επίλυση ασκήσεων με διαγράμματα Gannt
 • Διεργασία προμηθειών
 • Χρονοδιάγραμμα προμηθειών
 • Επίσπευση (έλεγχος)
 • Σχεδίαση του ιστογράμματος πόρων
 • Ανάθεση πόρων
 • Εξομάλυνση πόρων

Η παρουσίαση της 6ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • Επίλυση ασκήσεων χρονοπρογραμματισμού πόρων
 • Εκτίμηση κόστους
 • Άμεσο κόστος
 • Έμμεσο κόστος
 • Σταθερό και μεταβλητό κόστος
 • Εργατικό κόστος
 • Κόστος υλικών
 • Τιμές μονάδας
 • Καταμερισμός προϋπολογισμών
 • Έκθεση ταμειακής ροής έργου
 • Συντονισμός ταμειακής ροής
 • Κατανομής ταμειακής ροής
 • Αναπαράσταση καμπύλης S δαπανών
 • Τα οφέλη της χρήσης μιας έκθεσης ταμειακής ροής έργου

Η παρουσίαση της 7ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • Επίλυση ασκήσεων ταμειακής ροής.
 • Σπειροειδές μοντέλο σχεδιασμού και ελέγχου
 • Κύκλος ελέγχου έργου
 • Σχέδιο βάσης αναφοράς
 • Παρακολούθηση προόδου
 • Εφαρμογή ελέγχου έργου
 • Συχνότητα αναφορών

Η παρουσίαση της 8ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • 1η Άσκηση
 • 2η Άσκηση
 • 3η Άσκηση
 • 4η Άσκηση
 • 5η Άσκηση
 • 6η Άσκηση

Η παρουσίαση της 9ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • 1η Άσκηση
 • 2η Άσκηση
 • 3η Άσκηση
 • 4η Άσκηση
 • 5η Άσκηση

Η παρουσίαση της 10ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • Χρονοπρογραμματισμός έργου σε συνθήκες αβεβαιότητας
 • 1η Άσκηση
 • 2η Άσκηση
 • 3η Άσκηση
 • 4η Άσκηση
 • 5η Άσκηση

Η παρουσίαση της 11ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • Ορολογία δεδουλευμένης αξίας
 • Γράφημα δεδουλευμένης αξίας
 • Πίνακας δεδουλευμένης αξίας
 • Έλεγχος έργου
 • Η δεδουλευμένη αξία από την πλευρά του πελάτη
 • Αναφορά δεδουλευμένης αξίας
 • Μοντέλο διαχείρισης κινδύνου
 • Ορισμός αντικειμενικών στόχων
 • Εντοπισμός κινδύνου
 • Ποσοτικοποίηση κινδύνου
 • Απόκριση σε κίνδυνο
 • Έλεγχος κινδύνου
 • Ορισμοί ποιότητας
 • Σχεδιασμός ποιότητας
 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Έλεγχος ποιότητας
 • Σχέδιο ελέγχου ποιότητας
 • Θεωρία επικοινωνίας
 • Σχέδιο επικοινωνίας
 • Ενδιαφερόμενα μέρη επικοινωνίας
 • Περιεχόμενα επικοινωνίας
 • Μέθοδος επικοινωνίας
 • Συντονισμός επικοινωνίας
 • Έλεγχος εγγράφων
 • Αναφορά έργου
 • Προετοιμασία και διεξαγωγή μιας σύσκεψης
 • Σύσκεψη ανάληψης
 • Συσκέψεις προόδου έργου
 • Εργαστήρια καταιγισμού ιδεών
 • Οργανωτική δομή κατά λειτουργία
 • Οργανωτικές δομές τύπου μήτρας
 • Κενό ευθύνης ? δικαιοδοσίας

Η παρουσίαση της 12ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • Συμπίεση έργου
 • Μοντέλο Γραμμικού Προγραμματισμού
 • 1η Άσκηση
 • 2η Άσκηση
 • 3η Άσκηση
 • 4η Άσκηση

Η παρουσίαση της 13ης Διάλεξης του μαθήματος "Διαχείριση Έργων" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (2014).

 

Περιεχόμενα

 • 1η Άσκηση: χρονοπρογραμματισμός με τη μέθοδο PERT/CPM σε συνθήκες συμπίεσης
 • 2η Άσκηση: έκθεση ταμειακής ροής
 • 3η Άσκηση: εξομάλυνση πόρων
 • 4η Άσκηση: διάγραμμα Gannt

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  878
Αρ. Προβολών :  6909

Ημερολόγιο