Στρατηγική Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Τροφίμων (6.2C )

Προκόπιος Θεοδωρίδης

Περιγραφή

Το μάθημα δίνει έμφαση στο ρόλο του μάρκετινγκ στην δημιουργία αξίας για τον πελάτη και για όλους τους «μετόχους» της επιχείρησης (ιδιοκτήτες, μέτοχοι, προσωπικό). Το μάθημα αποτελεί την σύνθεση και ολοκλήρωση όλων των στοιχείων του μάρκετινγκ στο πλαίσιο του  στρατηγικού  σχεδιασμού μάρκετινγκ. Έμφαση δίνεται στις περιοχές στρατηγικής σημασίας και ειδικότερα αυτών που έχουν σημαντικές επιδράσεις και σχετίζονται με τις αποφάσεις της πολιτικής μάρκετινγκ σε ανταγωνιστικές συνθήκες.  

Εστιάζει στις στρατηγικές αποφάσεις που έχουν τόσο μεσοπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη επίπτωση στην επιχείρηση. Η διαδικασία των στρατηγικών  αποφάσεων υποστηρίζεται από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης όπως και από την ανάλυση της ίδιας της επιχείρησης. 

Αναπτύσσεται ο στρατηγικός ρόλος του μάρκετινγκ στην καθοδήγηση της επιχείρησης στην ανάπτυξής της. Αναγνωρίζεται και κατανοείται η συνεργασία του μάρκετινγκ με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης στον καθορισμό στόχων και στρατηγ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα δίνει έμφαση στο ρόλο του μάρκετινγκ στην δημιουργία αξίας για τον πελάτη και για όλους τους «μετόχους» της επιχείρησης (ιδιοκτήτες, μέτοχοι, προσωπικό). Το μάθημα αποτελεί την σύνθεση και ολοκλήρωση όλων των στοιχείων του μάρκετινγκ στο πλαίσιο του  στρατηγικού  σχεδιασμού μάρκετινγκ. Έμφαση δίνεται στις περιοχές στρατηγικής σημασίας και ειδικότερα αυτών που έχουν σημαντικές επιδράσεις και σχετίζονται με τις αποφάσεις της πολιτικής μάρκετινγκ σε ανταγωνιστικές συνθήκες.  

Εστιάζει στις στρατηγικές αποφάσεις που έχουν τόσο μεσοπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη επίπτωση στην επιχείρηση. Η διαδικασία των στρατηγικών  αποφάσεων υποστηρίζεται από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης όπως και από την ανάλυση της ίδιας της επιχείρησης. 

Αναπτύσσεται ο στρατηγικός ρόλος του μάρκετινγκ στην καθοδήγηση της επιχείρησης στην ανάπτυξής της. Αναγνωρίζεται και κατανοείται η συνεργασία του μάρκετινγκ με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης στον καθορισμό στόχων και στρατηγικών για μία σχετική μακροχρόνια περίοδο ενώ ταυτόχρονα διοικείται η καθημερινότητα της επιχείρησης.

Παρουσιάζονται και χρησιμοποιούνται σημαντικές «εννοιολογικές περιοχές» όπως η αποστολή  της επιχείρησης, στόχοι, ανταγωνιστική στρατηγική, ρίσκο, σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας, στρατηγική ευκαιρία ή απειλή, δυνατά σημεία, απειλές, αγορά και προϊόντα ή υπηρεσίες, διάρθρωση της αγοράς κ.α.

Ενότητες

Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες της στρατηγικής και του μάρκετινγκ παρουσιάζοντας σημαντικές ορολογίες και ορισμούς

?Στρατηγική
?Στρατηγικό Μάρκετινγκ
?Όραμα
?Αποστολή
?Στόχοι
?Στρατηγική & Στόχοι Επίπεδα
?Επίπεδα Στρατηγικής
?Ιδεολογία του Μάρκετινγκ
?Στρατηγικός Προγραμματισμός
?Στρατηγική Μάρκετινγκ
?Στρατηγική Μάρκετινγκ & Στρατηγικές Αποφάσεις Μάρκετινγκ
?Παράδειγμα: Εταιρεία Μπουτάρη
?Παράδειγμα: Colgate-Palmolive
?Παράδειγμα: Εταιρεία ΕΛΑΪΣ

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστη την διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ. Να αναλύσει του παράγοντες για την ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ καθώς και τα κριτήρια επιλογής στρατηγικής.

?Η Διαδικασία Ανάπτυξης Στρατηγικής Μάρκετινγκ
?Η Διαδικασία Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάρκετινγκ
?Στρατηγικοί Πόροι της Επιχείρησης
?Η Διαμόρφωση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ
?Διαφορές Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάρκετινγκ και
Σχεδιασμού Μάρκετινγκ Προϊόντος
?Τοποθέτηση της Αξίας
?Ανάλυση Παραγόντων για την Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ
?Συμβολή του Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάρκετινγκ & Συνολική Στρατηγική
?Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ -Προσανατολισμός
?Εστίαση Στρατηγικών Μάρκετινγκ & Χρόνος
?Κριτήρια Επιλογής Στρατηγικής
?Διασφάλιση Συνέπειας των Στοιχείων Μείγματος Μάρκετινγκ
?Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Σχέσεις
?Στρατηγικός και Τακτικός Προσανατολισμός
?Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω απ? αυτό καθώς και οι στρατηγικές για την ανάπτυξη ενός διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από την επιχείρηση

?Διατηρήσιμο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
?Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
?Νεοκλασική Θεωρία & Θεωρία του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος
?Μήτρα Ανταγωνιστικής Θέσης
?Θεωρία του Ανταγωνισμού του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος
?Προσδιοριστικοί Παράγοντες  του Διατηρήσιμου Πλεονεκτήματος
?Προσανατολισμός στην αγορά
?Παράγοντες και Συνέπειες των Διοικητικών Αναπαραστάσεων
?Τρόποι Αναπαράστασης
?Εναλλακτικές  Στρατηγικές για Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
?Αρχέτυπες Στρατηγικές & Παράγοντες Υποστήριξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
?Στρατηγικές για Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
?Διαφορικό Μειονέκτημα Μάρκας
?Πληροφοριακά Στοιχεία  Ανάλυσης Πωλήσεων
?Η Διαδικασία Ανάλυσης των Πωλήσεων
?Ανάλυση Μεριδίου Αγοράς
?Διαδικασία Παρακολούθησης Περιβάλλοντος
?Ανάλυση Περιβάλλοντος ? Διαδικασίες
?Βασικοί Άξονες του Περιγράμματος Jose
?Παράδειγμα

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ελκυστικότητα της βιομηχανίας εντός της οποίας λειτουργεί η επιχείρηση. Επίσης θα γίνει αναφορά στον ανταγωνισμό και στους παράγοντες που επιδρούν στην ανάλυσή του

?Κύκλος Ζωής Βιομηχανίας
?Στάδια και χαρακτηριστικά
?Παράγοντες ελκυστικότητας
?Οι 5 Δυνάμεις του Porter
?Παράγοντες Βιομηχανίας
?Εμπόδιο Εισόδου
?Εμπόδιο Εισόδου-Εξόδου
?Μήτρα Ελκυστικότητας Βιομηχανίας -Δυνατοτήτων της Επιχείρησης
?Επίπεδα Ανταγωνισμού
?Στοιχεία Ανάλυσης Ανταγωνιστών
?Ικανότητες Ανταγωνιστών
?Παράγοντες για την Αξιολόγηση των Ανταγωνιστών
?Παράδειγμα επιλογής Στρατηγικής
?Αξιολόγηση Ανταγωνισμού & Ανταγωνιστών

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται οι στρατηγικές μάρκετινγκ που μπορεί να ακολουθήσει η επιχείρηση ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά

?Στρατηγικές
?Το μερίδιο αγοράς για Ηγέτη και Ακολούθους
?Στρατηγικές για επιχειρήσεις Υψηλού Μεριδίου Αγοράς
?Επιχειρησιακές Στρατηγικές σε Ώριμες Βιομηχανίες
?Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Ώριμες αγορές
?Χαρακτηριστικά ανταγωνισμού για Φθίνουσες αγορές
?Στρατηγικές για Φθίνουσες επιχειρήσεις
?Στρατηγικές επιλογές Μάρκετινγκ για Φθίνουσες αγορές

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας σχεδιασμού του πλάνου μάρκετινγκ και θα αναλυθούν τα στοιχεία τα οποία το αποτελούν

?Η Διαδικασία του Προγράμματος  Μάρκετινγκ
?Επιχειρησιακοί Στόχοι και Στρατηγικές
?Στόχοι Μάρκετινγκ
?Καθορισμός Αγοράς και Πελάτη
?Δραστηριότητες Σχεδιασμού Προγράμματος Μάρκετινγκ
?Διαδικασίες Σχεδιασμού Προγράμματος Μάρκετινγκ
?Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες του  στρατηγικού μάρκετινγκ υπηρεσιών και να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται η διαδικασία μιας υπηρεσίας

?Απεικόνιση υπηρεσίας
?Προσχέδιο της υπηρεσίας
?Συστατικά στοιχεία απεικόνισης μιας υπηρεσίας
?Παράδειγμα απεικόνισης υπηρεσιών ξενοδοχείου
?Χαρτογράφηση της Υπηρεσίας
?Δημιουργώντας την απεικόνιση της υπηρεσίας
?Σχεδιάζοντας, Δημιουργώντας και Παρέχοντας τη Νέα Υπηρεσία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις