Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προκόπιος Θεοδωρίδης

Περιγραφή

Η Συμπεριφορά του καταναλωτή αλλά και γενικότερα η αγοραστική διαδικασία  αποτελεί κεντρικό πυρήνα του μάρκετινγκ. Το μάθημα εστιάζει στην αγοραστική απόφαση που έχει σαν αποτέλεσμα την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών αποτελώντας το επίκεντρο της στρατηγικής των επιχειρήσεων.

 

Τα υποδείγματα, οι διαδικασίες και οι επιδράσεις που δέχεται η αγοραστική διαδικασία και απόφαση αναλύονται και εξειδικεύονται σε επίπεδο καταναλωτή και επιχείρησης. Οι ενότητες που θα παρουσιαστούν θα αναφέρονται στις εσωτερικές και εξωτερικές μεταβλητές που επιδρούν στην αγοραστική απόφαση, στην ίδια τη διαδικασία, στις σχέσεις αγοραστή-πωλητή, στην ?τοποθέτηση? του προϊόντος/υπηρεσίας, στην δημιουργία και διοίκηση επώνυμου προϊόντος όπως επίσης και στην επεξεργασία της πληροφορίας.

Η ύλη του μαθήματος αναπτύσσεται με τις  παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγή - Η Μελέτη της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή
  • Απλό Υπόδειγμα της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή
  • Το Υπόδειγμα του Οικονομικού, Παθητικού, Γνωστικού και Συναισ
Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες της συμπεριφοράς του καταναλωτή

?Ορισμός
?Ερωτήματα
?Καταναλωτής
?Ανάγκες, κίνητρα και παρακίνηση
?Κατηγορίες αναγκών
?Μελέτη της παρακίνησης
?Πρακτικές Εφαρμογές της Θεωρίας
?Υπόδειγμα συμπεριφοράς καταναλωτή
?Κοινωνικές επιδράσεις
?Κοινωνική τάξη
?Κοινωνικοί ρόλοι
?Ομάδες αναφοράς
?Οικογένεια
?Δυναμική της Οικογένειας
?Τύπος ομάδας αναφοράς
?Καθοδηγητές γνώμης
?Λόγοι καθοδήγησης γνώμης
?Ειδικοί αγοράς (Market mavens)
?Σημασία καθοδηγητών γνώμης και ειδικών αγοράς στο μάρκετινγκ
?Πως δημιουργείται θόρυβος γύρω από την μάρκα
?Βασικοί λόγοι χρησιμοποίησης διασημοτήτων
?Δημογραφικοί παράγοντες
?Κυριότερες γενεές

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται ο αναγνώστης να κατανοήσει την διαδικασία της λήψης αγοραστικών αποφάσεων και της τρόπου διάδοσης ενός προϊόντος

?Υποδείγματα λήψεως αποφάσεων
?Χρήση υποδειγμάτων
?Αντίληψη
?Η Διαδικασία της Αντίληψης
?Εκλεκτική Αντίληψη
?Επεξεργασία Πληροφοριών και Αξιολόγηση
?Ανάμειξη (Involvement)
?Ανάμειξη Προϋποθέσεις ? Διαστάσεις
?Ανάμειξη ? Μοντέλο
?Διαδικασία Διάδοσης Προϊόντος (Diffusion Process)

Στην συγκεκριμένη ενότητα σκοπός είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης τους τρόπους επιλογής των εναλλακτικών προϊόντων διαθέσιμων προς αγορά με βάση τα χαρακτηριστικά

?Ανάλυση διακριτών επιλογών
?Συμψηφιστική διαδικασία
?Μη συμψηφιστική διαδικασία
?Συνδετικός κανόνας (Conjunctive rule)
?Διαζευκτικός κανόνας  (Disjunctive rule)
?Λεξικογραφικός κανόνας (Lexicographic rule)
?Κανόνας αποκλεισμού (elimination by aspects)
?Συνδυασμός κανόνων επιλογής
?Θεωρία συνόλων επιλογής
?Οικονομική ερμηνεία συνόλων επιλογής
?Ψυχολογική ερμηνεία συνόλων επιλογής
?Χαρακτηριστικά προϊόντων και ανταγωνισμός
?Κάθετος ανταγωνισμός και χαρακτηριστικά
?Οριζόντιος ανταγωνισμός και χαρακτηριστικά

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης της έννοια της ικανοποίησης του πελάτη. Παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα ικανοποίησης καθώς και τα συνηθέστερα προβλήματα που προκύπτουν και οι τρόποι αντιμετώπισής τους

?Ικανοποίηση καταναλωτή (Consumer satisfaction)
?Ενθουσιασμός πελάτη (Customer delight)
?Θεωρία μη επιβεβαίωσης/ διάψευσης των προσδοκιών
?Προσδοκίες και ικανοποίηση πελατών
?Συνηθέστερα προβλήματα
?Δείκτες ικανοποίησης πελατών
?Παράπονα και εναλλακτικοί τρόποι αντίδρασης
?Παράγοντες επηρεασμού του τρόπου αντίδρασης
?Λόγοι προβληματισμού μη έκφρασης παραπόνων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η σχέση του καταναλωτή με της επιχειρήσεις λιανικής πώλησης καθώς και με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και της επώνυμες μάρκες

?Κριτήρια επιλογής καταστήματος
?Ατμόσφαιρα καταστήματος και συμπεριφορά πελάτη
?Ατμόσφαιρα καταστήματος
?Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
?Προώθηση πωλήσεων και συμπεριφορά καταναλωτή
?Αποθεματοποίηση προωθούμενου προϊόντος
?Παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά της αποθεματοποίησης
?Είδη ανάκλησης της μάρκας
?Η αξία της μάρκας για τον καταναλωτή
?Επιπλέον τίμημα
?Η προσήλωση στην μάρκα και το κατάστημα
?Εμπειρική μέτρηση της προσήλωσης

Στην ενότητα αυτή σκοπός είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης τις συνθήκες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή καθώς και της διαμόρφωση της στάσης του έναντι των διάφορων προϊόντων

?Επιδράσεις περίστασης
?Ομάδες χαρακτηριστικών περίστασης
?Γενικές αλήθειες
?Στάση
?Σε τι εξυπηρετεί η γνώση των στάσεων
?Συστατικά της στάσης
?Θεωρητικές σχολές
?Διαφήμιση και στάσεις
?Υπόδειγμα του Fishbein
?Στρατηγικές αλλαγής στάσεων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ανακοινώσεις