ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Ελευθέριος Αμανατίδης

Περιγραφή

Δομή, δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ενώσεων άνθρακα. Λειτουργικές ομάδες, ονοματολογία οργανικών ενώσεων και στερεοχημεία. Εισαγωγή στις οργανικές αντιδράσεις: Αντιδράσεις υποκατάστασης. Μηχανισμοί SN1 και SN2. Αντιδράσεις απόσπασης. Μηχανισμοί Ε1 και Ε2. Χαρακτηριστικές οργανικές ενώσεις: Αλκάνια, Κυκλοαλκάνια, Αλκένια, Αλκίνια, Αλκαδιένια, Αλκοόλες, Αλκυλαλογονίδια, Αιθέρες. Δομή, σύνθεση και δραστικότητά τους. Καρβονυλοενώσεις. Αλδεϋδες, Κετόνες, Καρβοξυλικά οξέα και Εστέρες. Δομή, σύνθεση και δραστικότητά τους. Αρωματικές ενώσεις. Μηχανισμοί αντιδράσεων ηλεκτρονιόφιλης και πυρηνόφιλης αρωματικής υποκατάστασης. Άλλες οργανικές ενώσεις. Υδατάνθρακες, Αμινοξέα, Πρωτεΐνες και Λιποειδή.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ενότητες

Στην πρώτη αυτή ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στην Οργανική Χημεία και την εξέλιξή της στο χρόνο. Συγκερκιμένα αναφέρονται:

 • Ορισμός της Οργανικής Χημείας
 • Η θεωρία των δομών στην Οργανική Χημεία
 • Η έννοια των ισομερών και η σημασία της δομής στην Οργανική Χημεία και τέλος 
 • Πρώτη εισαγωγή στους χημικούς δεσμούς και στους κανόνες της συμπληρωμένης οκτάδας

Στην ενότητα αυτή αναπτύσονται βασικές έννοιες που αφορούν τους χημικούς δεσμούς και τη μοριακή δομή. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται:

 • Τα είδη των χημικών δεσμών 
 • Οι δομές κατά Lewis και εξαιρέσεις από τον κανόνα της οκτάδας 
 • Ο υπολογισμός του τυπικού φορτίου ενώσεων
 • Η πρόβλεψη της μοριακής δομής με βάση τη θεωρία άπωσης ηλεκτρονιακών ζευγών στη στοιβάδα σθένου καθώς και 
 • Οι δομές συντονισμού

Στην ενότητα αυτή γίνεται η παρουσίαση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών ομάδων καθώς και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για την ονοματολογία των οργανικών ενώσεων. Γίνεται αναφορά στους 

 • Στους Υδρογονάνθρακες και Αρωματικές ενώσεις (Αλκάνια, Αλκένια, Αλκίνια και μόνο ? δίκυκλικές κυκλικές ενώσεις)
 • Στα αλκυλαλογονίδια 
 • Στις Αλκοόλες και αιθέρες 
 • Στις Αλδεϋδες και κετόνες 
 • Στα καρβοξυλικά οξέα και τους εστέρες 
 • Στις Αμίνες - αμίδια - Νιτρίλια 

Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση των κυριοτέρων Ενδομοριακών και Διαμοριακών δυνάμεων που αναπτύσσονται στα οργανικά μόρια. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται:

 • Η έννοια των πολικών ομοιοπολικών δεσμών 
 • Τα είδη των ηλεκτροστατικών δυνάμεων στα μόρια και
 • Η σχέση μεταξύ των φυσικών ιδιοτήτων των μορίων και της μοριακής τους δομής (είδη δυνάμεων που αναπτύσσονται)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια εισαγωγή στις χημικές αντιδράσεις και στους μηχανισμούς τους. Συγκεκριμένα αναφέρονται:

 • Η Κατηγοριοποίηση των αντιδράσεων στην Οργανική Χημεία 
 • Οι αντιδράσεις Οξέων - Βάσεων
 • Η έννοια και η δραστικότητα των καρβοκατιόντων - καρβοανιόντων
 • Η ισχύς των οξέων και βάσεων καθώς και 
 • Η πρόβλεψη των προϊόντων αντίδρασης οξέων - βάσεων

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ της μοριακής δομής και της χημικής δραστικότητας των ενώσεων. Συγκεριμένα εξηγούνται

 • Η σχέση μεταξύ δομής και δραστικότητας 
 • Οι μεταβολές ενέργειας κατά τις χημικές αντιδράσεις 
 • Η Οξύτητα των οργανικών ενώσεων και η επίδραση διαλυτών επί της οξύτητας 
 • Οι Οργανικές ενώσεις ως βάσεις καθώς και 
 • Η δράση των οξέων και βάσεων σε μη υδατικά διαλύματα 

Στην ενότητα αυτή παρουσίαζονται οι βασικές ιδιότητες, οι αντιδράσεις και οι διαμορφώσεις των αλκανίων και κυκλοαλκανίων. Συγκεκριμένα αναλύονται

 • Οι χημικές αντιδράσεις των αλκανίων
 • Η σύνθεση αλκανίων και κυκλοαλκανίων
 • Οι περιστροφικές - στερεοχημικές και γωνιακές τάσεις σε αλκάνια - κυκλοαλκάνια 
 • Οι διαμορφώσεις των αλκανίων 
 • Οι περιστροφές δεσμών στα υποκατεστημένα κυκλοαλκάνια καθώς και 
 • Η Cis ? Trans ισομέρια σε διυποκατεστημένα κυκλοαλκάνια

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται:

 • Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των αλκυλαλογονιδίων
 • Οι μηχανισμοι των αντιδράσεων πυρηνόφιλης υποκατάστασης SN2 και SN1
 • Οι ιδιότητες και σταθερότητα των καρβοκατιόντων και 
 • Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κινητική των αντιδράσεων SN2 και SN1

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι αντιδράσεις ιοντικής απόσπασης αλκυλαλογονιδίων και η σύγκρισή τους με τις αντιδράσεις υποκατάστασης. Συγκεκριμένα αναφέρονται 

 • Οι μηχανισμοί των αντιδράσεων απόσπασης αλκυλαλογονιδίων Ε2 και Ε1 
 • Οι παράμετροι που ευνοούν την Υποκατάσταση ή απόσπαση και
 • Μια περίληψη οργανικών συνθέσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν με απόσπαση και υποκατάσταση αλκυλαλογονιδίων 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσίαζονται οι κυριότητες φυσικές και χημικές ιδιότητες των αλκενίων και οι συνηθέστερες μέθοδοι σύνθεσής τους. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται

 • Οι φυσικές ιδιότητες των αλκενίων 
 • Οι κανόνες πρόβλεψης της σταθερότητας των αλκενίων
 • Η σύνθεση των αλκενίων και τα προϊόντα της αφυδραλογόνωσης αλκυλαλογονιδίων και
 • Η σύνθεση των αλκενίων μέσω αφυδάτωσης αλκοόλων

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσίαζονται οι αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσμό των αλκενίων. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται 

 • Ο Γενικός μηχανισμός ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης σε αλκένια
 • Η προσθήκη υδραλογόνων σε αλκένια και ο κανόνας Markovnikov 
 • Η ενυδάτωση αλκενίων 
 • Η παρασκευή αλκοολών από αλκένια καθώς και
 • Η ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη Br2 και Cl2 σε αλκένια   

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  58462
Αρ. Προβολών :  833539

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις