ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ελευθέριος Αμανατίδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπεουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν μορφές ενέργειας όπως:

- η ηλιακή ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά συστήματα
- η αιολική,
- η γεωθερμική,
- η υδροηλεκτρική και
- η ενέργεια από τη βιομάζα.

Κωδικός: CMNG2115
Κατηγορία: Χημικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ενότητες

Η ενότητα αυτή είναι εισαγωγική και γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα: Στην ηλιακή, την αιολική, την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, την υδροηλεκτρική και την γεωθερμική.

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στον Ήλιο ως πηγή ενέργειας, την κατανομή ενέργειας στη γη, το ηλιακό φάσμα καθώς και την ηλιακή σταθερά. Γίνεται αναφορά στην κίνηση Γης ? Ήλιου και τις μορφές ηλιακής ακτινοβολίας. 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στο Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο, στους ημιαγωγούς, στις φωτοβολταικές κυψέλες και τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Γίνεται αναφορά στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών κελιών, στους ημιαγωγούς και τις διαφορετικές τεχνολογίες καθώς και στους τρόπους παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων.

 

Φωτοβολταϊκά πάρκα, φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα θερμικά ηλιακά συστήματα. Αναλύονται οι βασικές κατηγορίες, τα τμήματα των ηλιακών θερμικών (συλλογής, αποθήκευσης,, διανομής ? διαχείρισης), οι κρίσιμοι παράμετροι σχεδιασμού τους  και η τρέχουσα κατάσταση στην Ελληνική αγορά.

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στον άνεμο και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, στις διάφορες παραμέτρους του ανέμου (ταχύτητα, διεύθυνση, ανατάραξη, στροβιλισμός, μεταβολή με το ύψος), στην στατιστική του μελέτη καθώς και στο αιολικό δυναμικό σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας με τη χρήση ανεμογεννητριών, στη λειτουργία καθώς και τα είδη των ανεμογεννητριών καθώς και στις διάφορες παραμέτρους λειτουργίας τους (συντελεστής ισχύος, μέγιστο όριο απόδοσης Betz). Αναλύεται ο τρόπος παραγωγής ενέργειας από ανεμογεννήτριες καθώς και τα πρακτικά στοιχεία επιλογής τους.

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα αιολικά πάρκα. Αναλύεται το κόστος εγκατάστασης τους και πιο συγκεκριμένα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που αφορά ένα αιολικό πάρκο 6 MW.

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Δίνεται ο ορισμός της βιομάζας καθώς και η ιστορική εξέλιξη χρησιμοποίησής της. Γίνεται ανάλυση της βιομάζας ως καύσιμο, αναφέρονται τα είδη, οι πηγές καθώς και οι βασικές ιδιότητες της βιομάζας, τα στάδια της ενεργειακής εκμετάλλευσης καθώς και το ενεργειακό κέρδος και κόστος της.

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στη γεωθερμία και τα γεωθερμικά συστήματα. Αναλύονται οι διάφορες κατηγορίες γεωθερμικής ενέργειας (υψηλής ενθαλπίας, χαμηλής ενθαλπίας, αβαθούς γεωθερμίας), οι διάφοροι τρόποι εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας (τηλεθέρμανση, θερμοκήπια, θερμά λουτρά, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας), το γεωθερμικό δυναμικό στην Ελλάδα και παγκοσμίως και τέλος παρατίθενται διάφορα οικονομικά στοιχεία.

Στη συγκεκριμένη άσκηση πρέπει να πραγματοποιηθεί η βέλτιστη δυνατή διαστασιολόγηση της κάθε μιας εγκατάστασης (αριθμός συστοιχιών, πλαίσια σε σειρά / παράλληλα ανά συστοιχία) και να υπολογιστεί ποιος από τους δυο επενδυτές θα αποσβέσει ταχύτερα την επένδυση του. 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ανακοινώσεις