Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Αθανάσιος Χασιακός

Περιγραφή
 • Μαθηματικές μέθοδοι βελτιστοποίησης, γραμμικός & ακέραιος προγραμματισμός, μέθοδος Simplex.
 • Μετα-ευρευτικές μέθοδοι βελτιστοποίησης - εξελικτικοί αλγόριθμοι.
 • Γενετικοί αλγόριθμοι (genetic algorithms).
 • Μέθοδος αποικίας μυρμηγκιών (ant colony).
 • Μέθοδος σμήνους σωματιδίων (particle swarm)
 • Μέθοδος προσομοιωμένης ανόπτησης (simulated annealing).
 • Μέθοδος αναζήτησης αρμονίας (harmony search).
 • Μέθοδος διαφορικής εξέλιξης (differential evolution).
 • Μέθοδος αναζήτησης με απαγορεύσεις (tabu search).
 • Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (neural networks).
 • Συστήματα ασαφούς λογικής (fuzzy systems).
 • Προβλήματα βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων και κριτηρίων (multi-criteria optimization), αναλυτική ιεραρχική μέθοδος (analytic hierarchy process).
 • Εφαρμογές - μελέτες περιπτώσεων.

Ημερολόγιο