Θέματα Όρασης Υπολογιστών & Γραφικής

Εμμανουήλ Ζ.Ψαράκης

Περιγραφή

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που αφορούν την υπολογιστική Όραση και την Γραφική, δύο δυικά συμπληρωματικά πεδία. Aποτελεί ένα μάθημα επιλογής του Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών του Τμήματος. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του Α΄ Μέρους του μαθήματος καλύπτονται τα ακόλουθα: Υπολογιστική Όραση Σχηματισμός εικόνων και οπτικοί αισθητήρες. Στοιχεία Προοπτικής Γεω?ετρίας. Βαθμονόμηση κάμερας, ορθογραφική προβολή σκηνής, γραμμικοί και μη-γραμμικοί αλγόριθμοι εκτίμησης εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων κάμερας. Φωτομετρία, Σκίαση και Χρώμα. Πολυδιάστατα συστήματα επεξεργασίας. Πολυδιάστατα γραμμικά Συστήματα και ανάλυση Fourier με έμφαση στα φίλτρα Gabor και κυματίδια. Ανάλυση εικόνων σε πολλαπλές κλίμακες, πυραμίδες εικόνων. Στερέοψη και γεωμετρία πολλαπλών εικόνων, ανακατασκευή σκηνής από δύο εικόνες και από πολλαπλές εικόνες. Ευθυγράμμιση- στοίχιση, Μωσαϊκά, Μεταμόρφωση εικόνων. Σύνθεση εικόνας υψηλής ευκρίνειας, από ακολουθία εικόνων χαμηλής ευκρίνειας. Εκτί

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Παρουσίαση των βασικών θεμάτων της υπολογιστικής όρασης που θα διαπραγματευθούμε στο πλαίσιο του μαθήματος.

Επεξεργασία εικόνας, Βελτίωση εικόνας, Πολυδιάστατος Ευθύς και Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier, Πολυδιάστατο Φιλτράρισμα, Αποθορυβοποίηση, Έμφαση Υψηλών Συχνοτήτων, Σχεδίαση Πολυδιάστατων Φίλτρων. 

Στερεοσκοπική αντιστοίχιση εικόνων, Μοντέλο κάμερας, Προβολική Γεωμετρία, Βασικές Υποθέσεις, Ανασταλτικοί Παράγοντες, Αποδοτικές Τεχνικές Στερεοσκοπικής Αντιστοίχισης.

Μωσαικά-Συρραφή Εικόνων, Επαναπροβολή -Στοίχιση εικόνων, Γεωμετρικές Παραμορφώσεις Εικόνων, Μετασχηματισμοί Affine, Μετασχηματισμοί Προβολής, Σύνθεση Μετασχηματισμών.

Αντιστοίχιση με χρήση Χαρακτηριστικών (Features), Εντοπισμός Χαρακτηριστικών στις δύο εικόνες, Εύρεση Αντίστοιχων ΧαρακτηριστικώνΧρήση των Αντίστοιχων σημείων για Στοίχιση, Ανιχνευτής Γωνιών του Harris, Επιθυμητές Ιδιότητες Ανιχνευτών, Επιθυμητές Ιδιότητες Περιγραφέων, Μητρώο Αυτο-Συσχέτισης και ανάλυση Ιδιοτιμών του.

Χαρακτηριστικά Γωνιών και Σταγόνων, Ανιχνευτής του Harris και Ανάλυση Ιδιοτιμών του Μητρώου Αυτο-Συσχέτισης, Χαρακτηριστικά Αμετάβλητα σε αλλαγές Κλίμακας και Μετασχηματισμός Αμετάβλητος σε άλλαγές Κλίμακας (SIFT), Ανιχνευτές Laplacian και DoG.  

Εκτίμηση Κίνησης. Πεδία Κίνησης, Προβλήματα Ανάλυσης Κίνησης, Πρόβλημα Αντιστοιχισης, Ανακατασκευής και Κατάτμησης, Υπολογισμός Διανυσμάτων Κίνησης, Εστίες Συστολής και Διαστολής, Εκτίμηση μέσω της Οπτικής Ροής, Το πρόβλημα της οπής, Εκτίμηση Κίνησης και Μητρώο Αυτο-Συσχέτισης. 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3076
Αρ. Προβολών :  18999

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις